Analyser

Turister bruger 1 mia kr på kultur og oplevelser

For de fleste udenlandske turister er kultur og oplevelser en væsentlig del af deres tur til Danmark. DI estimerer, at de udenlandske turister i dag bruger cirka 1 mia. kr. på kultur og oplevelser, når de er i Danmark. Fra 2010 til 2017 er andelen af udenlandske besøgende på de danske museer steget fra 24 pct. til 30 pct.

Udenlandske turister har i stigende grad fået øjnene op for den danske kulturarv – om det er vores historie, kultur eller kunst. Ifølge Visitdenmark er antallet af udenlandske ”kulturturister”1 steget med 400.000 fra 1,6 mio. turister i 2014 til 2,0 mio. turister i 20172.

DI estimerer på baggrund af overnatningstal fra Danmarks Statistik og oplysninger om turisternes døgnforbrug fra VisitDenmark, at de udenlandske ferieturister i 2018 brugte knap 1 mia. kr. på kultur og oplevelser, mens de besøgte Danmark3.

Udlændinge forbinder Danmark med kunst og kultur

Ser man på de fem største lande, når det handler om besøgende tu-ister i Danmark, er det tydeligt, at borgerne i de respektive lande i høj grad forbinder Danmark med kunst og kultur. Dette dækker over mange aspekter fra kulturarv, design, arkitektur til film.

Lige knap halvdelen (47 pct.) af englænderne forbinder Danmark med kunst og kultur ifølge en kendskabsanalyse fra VisitDenmark. Mens lidt færre (43 pct.) nordmænd og svenskere forbinder Danmark med kunst og kultur.

Anm.: Andel af befolkning, som i høj grad eller i meget høj grad forbinder Danmark med kultur og kunst. Kilde: VisitDenmark

Ser vi nærmere på de udlændinge, som vælger at tage til Danmark, er det meget tydeligt, at udvalget af oplevelser i Danmark har stor betydning for udenlandske storbyturisters valg af Danmark som destination. 84 pct. af tyskerne, som valgte at holde storbyferie i Danmark i 2017, angiver kultur og kunst som en af hovedårsagerne til dette, og blandt amerikanske turister er det 77 pct.

Anm: Andel af storbyturister i Danmark fra de respektive lande, som har angivet, at kultur og kunst er en af årsagerne til, at de har valgt at holde ferie i Danmark. Andelen dækker over de, der har svaret "i mindre grad" til "i afgørende grad". Kilde: VisitDenmark

Kunst og kultur er med andre ord ofte årsagen til, at turisterne sætter fingeren på Danmark, når de skal vælge rejsemål, og dermed en af dansk turismes styrkepositioner.

Museerne oplever den stigende interesse for kultur

Et af de områder, hvor man oplever den stigende interesse for kulturen og oplevelser, er på museerne. Den seneste nationale brugerundersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at andelen af udenlandske besøgende siden 2010 er steget fra 24 pct. til 30 pct. i 2017.

Kilde: Den nationale brugerundersøgelse, Slots- og Kulturstyrelsen

Det er ikke kun procentuelt, at der er kommet flere udenlandske be-søgende på de danske museer. Generelt oplever museerne ifølge Danmark Statistik en stigning i antallet af besøgende. Fra 2010 til 2017 er antallet af besøgende (danske og udenlandske) steget fra 12 mio. til 15,5 mio.– en stigning på 29 pct.

Det er især de kulturhistoriske museer, som tiltrækker de udenland-ske turister4. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen vælger næsten trefjer-dedele af de udenlandske turister, som vælger at tage på museeum i Danmark, at besøge et kulturhistorisk museum.

Anm: Data fra den nationale brugerundersøgelse udarbejdet af Rambøll for Slots- og Kulturstyrelsen. Kilde: Særkørsel fra Rambøll for DI


 

Noter

  1. ^VisitDenmark definerer kulturturister som turister, hvor ”kunst og kul-tur” eller ”historiske begivenheder” har haft afgørende eller stor betydning for, at de har valgt at holde ferie i Danmark.
  2. ^VisitDenmark (2019): Internationale kulturturister i Danmark.
  3. ^DI har estimeret antallet af udenlandske hotelovernatninger, der skyldes forretningsrejsende til 3,5 mio. Dette er trukket fra antallet af udenlandske overnatninger i Danmark for at få antallet af udenlandske ferieovernatnin-ger.
  4. ^Kulturhistoriske museer er museer som eksempelvis Tirpitz, ENIGMA og Nationalmuseet.
Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold