Analyser

Højere generationsskifteskat kan berøre op til ¾ af private arbejdspladser uden for de store byer

I debatten fremstilles det, som om regeringens bebudede forhøjelse af generationsskifteskatten kun rammer nogle få velhavende familier. Sandheden er dog, at flertallet af de private arbejdspladser uden for Danmarks større byer ligger på en virksomhed, der er enten familieejet eller ejerledet, og derfor kan blive berørt af skattestigningen.

Uden for de større danske byer er det reglen snarere end undtagelsen, at arbejdspladen ligger på en ejerledet eller familieejet virksomhed, og dermed er i risiko for at blive berørt, hvis regeringen som bebudet tredobler skatten på generationsskifter af netop familieejede eller ejerledede virksomheder.

Hvor det i de større bykommuner og i kommuner tæt på en større by kun er omkring to ud af fem arbejdspladser, der ligger på en virksomhed, der selv betegner sig som familiejet eller ejerledet – så gælder det for omkring ¾ af arbejdspladserne i kommuner, der ligger længere væk fra en større by. Det viser en rundspørge, som DI har foretaget blandt sine medlemmer.1

Fordelingen mellem land og by sætter sit tydelige præg på den geografiske fordeling af den knap halve million arbejdspladser på DI’s mere end 11.000 virksomheder: I Region Hovedstaden står de familieejede og ejerledede virksomheder for under hver femte private arbejdsplads, mens det i Region Sjælland gælder for omkring 9 ud af 10 arbejdspladser. Også i Region Syddanmark og Region Nordjylland er andelen af familieejede eller ejerledede arbejdspladser højere end landsgennemsnittet.

Ejerledede og familieejede virksomheders andel af beskæftigelsen

Anm.: Større bykommuner har en by med mere end 45.000 indbyggere. Kommuner tæt på større byer har mindre end 30 minutters transport til en større by. Kommuner længere væk fra større byer har mere end 30 minutters transport til en større by (Kilde: Det Økonomiske Råd)
Kilde: DI's virksomhedspanel december 2017

Hvor ligger virksomhederne?

Beskæftigelsesmønsteret afspejler, at familieejede og ejerledede virksomheder især er den dominerende virksomhedsform uden for de større byer: Knap 30 procent af DI’s familieejede eller ejerledede virksomheder ligger uden for de større byer eller bynære områder – mens den tilsvarende andel for de børsnoterede virksomheder kun er ca. 10 procent.

Målt på antallet af virksomheder er forskellen mellem land og by dog mindre udtalt end målt på antallet af arbejdspladser. Således er flere end fire ud af fem virksomheder uden for de større byer enten familieejet eller ejerledet – mens den tilsvarende andel i de større bykommuner ligger på syv ud af 10.

Mange danske medarbejdere er ansat i en ejerledet eller familieejet virksomhed

Kilde: DI-beregninger foretaget på baggrund af 583 svar fra DI's virksomhedspanel, december 2017, samt 2015-oplysninger fra Danmarks Statistiks firmastatistik om antal årsværk for 543 virksomheder. For de 40 virksomheder, der ikke kunne hentes DST-data for, forudsættes værdien at svare til gennemsnittet indenfor gruppen.

Igen sætter denne fordeling mellem land og by sig spor i den reginale betydning af de forskellige ejerformer. Hvor det samlet for hele landet er knap fire ud af fem virksomheder, der betegner sig selv som familieejet eller ejerledet, så er det kun i Region Hovedstaden, at man finder en lavere andel. I de øvrige fire regioner ligger andelen enten på landsgennemsnittet eller højere. Igen skiller Region Sjælland sig ud ved, at næsten 9 ud af 10 DI-virksomheder her betegner sig selv som enten ejerledet eller familieejet.

Ejerledede og famileejede virksomheder i og udenfor byerne

Anm.: Større bykommuner har en by med mere end 45.000 indbyggere. Kommuner tæt på større byer har mindre end 30 minutters transport til en større by. Kommuner længere væk fra større byer har mere end 30 minutters transport til en større by
(Kilde: Det Økonomiske Råd)
Kilde: DI's virksomhedspanel december 2017

Tallene understreger, at familieejede og ejerledede virskomheder er den primære virskomhedstype i hele landet. Målt på antallet af arbejdspladser er virksomhedstypen dog særlig betydningsfuld udenfor de større byer og bynære områder. Det betyder, at et politisk indgreb, der svækker disse virksomheders muligheder for at udvikle sig også vil ramme geografisk skævt og udfordre det udbredte politiske ønske om et land i større geografisk balance.

Ejerledede og familieejede virksomheder - en dominerende ejerform

DI-beregninger foretaget på baggrund af 583 svar fra DI's virksomhedspanel afsluttet december 2017. Figuren er baseret på 188 svar fra Region
Hovedstaden, 137 svar fra Region Syddanmark, 68 svar fra Region Nordjylland, 131 svar fra Region Midtjylland og 59 svar fra Region Sjælland.

Sådan gjorde vi

Begrebet en ejerledet virksomhed er ikke veldefineret, men refererer typisk til en virksomhed, hvor ejeren er involveret i virksomhedens ledelse. Ligeledes er begrebet en ”familievirksomhed” heller ikke et veldefineret, men kan afgrænses ud fra fire grundlæggende elementer: Ejerskab, kontrol, involvering og intention om generationsskifte.

Der foreligger ikke umiddelbart tilgængelig statistik vedrørende ejerledede eller familievirksomheder, heller ikke selvom begrebet eventuelt forsøges afgrænset via ejerskabet.

DI har spurgt sine medlemmer, hvordan de selv opfatter deres virksomhed. I DI’s virksomhedspanel fra december 2017 stillede DI en række spørgsmål til virksomhedernes ejerstruktur, herunder spørgsmålet: ”Hvilken af nedenstående kategorier mener du bedst (i overvejende grad) karakteriserer din virksomheds ejerform? (sæt gerne flere krydser) a. Ejerledet, b. Familieejet, c. Ejet af erhvervsdrivende fond, d. Kapitalfondsejet, e. Børsnoteret, f. Andet”.

Ud af 2.238 adspurgte har 583 svaret, hvilket giver en svarprocent på 26 pct.

Analysen baserer sig således på kvalitative svar fra DI’s medlemsvirksomheder.

Familieeje og ejerledelse ses særligt udbredt blandt små og mellemstore virksomheder, der udgør 99 pct. af alle virksomheder i Danmark. Der er derfor ikke umiddelbar grund til at antage, at DI’s medlemsvirksomheder adskiller sig væsentligt fra det øvrige erhvervsliv, når det gælder opfattelsen af, om man er en familieejet eller ejerledet virksomhed.

Alexander Ulrich

Alexander Ulrich

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4522
  • Mobil +45 4087 8030
  • E-mail eau@di.dk

Relateret indhold