Analyser

Sundhedsindustrien er afgørende for dansk økonomi

Sundhedsindustrien er et af Danmarks største eksporterhverv. De seneste ti års fremgang i den samlede danske eksport kommer især fra sundhedsprodukter. Sundhedsindustrien er en klar dansk styrkeposition, kun Irland har en større sundhedseksport end Danmark. Med en relativt lille andel af beskæftigelsen yder sundhedsindustrien dermed et stort bidrag til dansk velstand.

Danmark er storeksportør af sundhedsprodukter, og sundhedsindustriens eksport rundede sidste år 117 mia. kr. Eksporten af lægemidler steg i 2018 til over 100 mia. kr. og udgør dermed hovedparten af sundhedsindustriens samlede eksport.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Over de seneste ti år er eksporten af lægemidler steget med næsten 150 procent, eksporten af hjælpemidler er steget med lidt over 30 procent, mens eksporten af medicoteknisk udstyr er faldet med ca. 15 procent. En del af forklaringen bag faldet er, at mange danske medicovirksomheder producerer og sælger deres udstyr fra udlandet frem for som eksport (blandt andet er produktionen af høreapparater outsourcet).

Samlet set er sundhedsindustriens eksport steget væsentligt hurtigere end den øvrige vareeksport. Over de seneste ti år er sundhedsindustriens eksport blevet mere end fordoblet (opgjort i løbende priser), mens den øvrige vareeksport blot er steget med lidt over seks procent1.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Den markante fremgang i eksporten af sundhedsprodukter betyder, at disse fylder en stadig større andel af dansk eksport. Sundhedsprodukterne udgjorde sidste år 17 procent af den samlede vareeksport, mens de i 2008 blot stod for ni procent.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Sundhedsindustrien er en klar styrkeposition i dansk erhvervsliv. Kun Irland overgår Danmark, når der ses på sundhedsindustriens betydning for den samlede vareeksport.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Den store danske eksport af sundhedsprodukter sælges i stigende grad på markederne uden for EU. EU-landene aftager i dag kun 37 procent af den samlede eksport af sundhedsprodukter. For ti år siden var den tilsvarende andel på 55 procent. Det er kun ganske få varer og tjenester (eksempelvis minkskind og søtransport), som danske virksomheder har større succes med at sælge til verden uden for EU.

Kilde: Eurostat og DI-beregninger

Amerikanerne købte sidste år danske sundhedsprodukter for næsten 30 mia. kr., svarende til mere end en fjerdedel af den samlede sundhedseksport. USA er dermed det klart største eksportmarked for sundhedsprodukter, efterfulgt af Kina, Tyskland og Japan. Verdens fire største økonomier er således også de største aftagere af danske sundhedsprodukter.

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og DI

Sundhedsprodukterne er med til at sikre dansk eksport en stærk tilstedeværelse i hele verden og kobler dermed dansk eksport sammen med nogle af de hurtigst voksende økonomier.

Potentialet for eksport af sundhedsprodukter er stigende over de næste mange år. Ifølge befolkningsfremskrivninger fra FN bliver der flere og flere ældre i verden. I dag er lidt over 8 procent af verdens befolkning mere end 65 år gamle, men frem mod 2050 forventes denne andel at blive fordoblet til knap 16 procent. Antallet af 65+årige stiger fra 600 mio. mennesker til over 1,5 mia. mennesker. Der kommer især flere i de ældste aldersgrupper (80+årige). Udviklingen med flere ældre forventes at fortsætte helt frem til år 2100. Denne udfordring kan sundhedsindustrien være med til at imødekomme gennem udvikling af nye innovative behandlinger og teknologier til gavn for patienter verden over.

Beskæftigelsen i sundhedsindustrien

Der er mere end 50.000 ansatte i den danske sundhedsindustri. Næsten halvdelen er ansat inden for produktion af lægemidler og medicinske præparater, som sammen med handel med sundhedsprodukter udgør hovedparten af beskæftigelsen inden for sundhedsindustrien.

Den samlede sundhedsindustri har haft næsten konstant stigende beskæftigelse over de seneste 10 år. Dette dækker dog over en mindre nedgang i beskæftigelsen inden for produktion af medicoteknisk udstyr og hjælpemidler.

Kilde: Danmarks Statistik

De beskæftigede i sundhedsindustrien er typisk 30-59 år. Disse aldersgrupper fylder mere i sundhedsindustrien end i det øvrige private erhvervsliv og den offentlige sektor. Dette gælder især de 40- 49 årige.

Kilde: Danmarks Statistik

Andelen af beskæftigede under 30 år er cirka halvt så stor i sundhedsindustrien som i det øvrige erhvervsliv. Den relativt lille andel af unge medarbejdere hænger formentlig sammen med det meget høje uddannelsesniveau i sundhedsindustrien.

Mere end 30 procent af de beskæftigede i sundhedsindustrien har en lang videregående uddannelse eller en forskeruddannelse. Denne andel er tre gange så høj som i det øvrige private erhvervsliv, og næsten dobbelt så høj som i den offentlige sektor.

Kilde: Danmarks Statistik

Mere end 10.000 ansatte i sundhedsindustrien, svarende til mere end hver femte medarbejder, har en lang sundhedsvidenskabelig, naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

Der er samlet set lidt over 13.000 med en Ph.d. eller forskeruddannelse ansat i det private erhvervsliv, heraf er mere end 3.000 ansat i sundhedsindustrien. Sundhedsindustrien lægger dermed et stort beslag på den talentmasse, der er inden for dansk forskning. Det er derfor afgørende for forskningen i sundhedsindustrien at kunne supplere med højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Mange højtuddannede udlændinge i sundhedsindustrien

Sundhedsindustrien har en høj andel af højtuddannede medarbejdere fra udlandet. Lidt under otte procent af de beskæftigede i sundhedsindustrien kommer fra udlandet. Heraf har cirka tre ud af fire et arbejde, der forudsætter viden på højt/mellemhøjt niveau, eller udfører ledelsesarbejde.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Af den samlede beskæftigelse i sundhedsindustrien udgør udenlandske medarbejdere, der arbejder med ledelse eller viden på højt/mellemhøjt niveau, cirka seks procent af den samlede beskæftigelse. Andelen er kun højere inden for råstofindvinding.

Andelen af udenlandske medarbejdere, der arbejder med ledelse eller viden på højt/mellemhøjt niveau, er tre gange større i sundhedsindustrien end på resten af arbejdsmarkedet. Sundhedsindustrien er dermed en af de brancher, der har allermest brug for let adgang til højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Sundhedsindustrien i tal

Der er samlet set lidt over 650 virksomheder i den danske sundhedsindustri. Hovedparten af virksomhederne er inden for handel med sundhedsprodukter, hvor virksomhederne typisk er lidt mindre end i den øvrige sundhedsindustri.

Der er færrest virksomheder inden for produktion af medicin, lægemidler og hjælpemidler. Virksomhederne i disse brancher er til gengæld typisk meget store, og derfor kommer mere end 90 procent af de ansatte i disse underbrancher fra virksomheder med mere end 100 ansatte.

Anm.: Kun virksomheder med mindst 5 ansatte. Kilde: Danmarks Statistik

Sundhedsindustrien fylder meget i hovedstadsregionen. Hver anden virksomhed og mere end 80 procent af beskæftigelsen i sundhedsindustrien ligger i hovedstadsregionen.

Medicinalindustrien sikrer øget dansk velstand

Medicinalindustrien2 er en af de helt store bidragsydere til den positive udvikling i dansk økonomi. Over de seneste ti år er værditilvæksten i medicinalindustrien steget med næsten ti procent om året. For dansk økonomi som helhed har væksten været på blot 0,8 procent om året.

Kilde: Danmarks Statistik

Den samlede værditilvækst (opgjort i faste priser) er fra 2007 til 2017 steget med 135 mia. kr., hvoraf medicinalindustrien tegner sig for 38 mia. kr. Det svarer til, at medicinalindustrien har stået for 28 procent af værditilvæksten fra 2007 til 2017. Dette er ganske imponerende set i lyset af, at branchen blot står for under én procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.

Virksomhederne i medicinalindustrien er blandt de mest produktive i Danmark. Arbejdsproduktiviteten i medicinalindustrien er 3,5 gang højere end i dansk erhvervsliv samlet set.

Medicinalindustriens høje produktivitet betyder, at de skaber merværdi i Danmark for lidt over 50 mia. kr. om året 3. Dette svarer til, at medicinalindustrien øger det gennemsnitlige velstandsniveau med 8.950 kr. per indbygger.

I enkelte dele af analysen er det ikke muligt at danne tal for den samlede sundhedsindustri. I disse tilfælde fokuseres typisk på medicinalindustrien, hvilket dækker over fremstilling af farmaceutiske råvarer og præparater. Det står løbende anført, om der er fokuseret på sundhedsindustrien eller medicinalindustrien.

Eksporten af sundhedsprodukter er defineret ud fra varekoder, og svarer derfor ikke nødvendigvis 100 procent overens med branchens eksport.


 

Noter

  1. ^Samme billede gør sig gældende, når man ser på eksporterede mængder, hvor eksporten af medicinske og pharmaceutiske produkter er steget næsten 200 procent, mens den samlede vareeksport blot er steget med 23 procent.
  2. ^Der fokuseres her på medicinalindustrien, da manglende data på detaljerede branchekoder betyder, at det ikke er muligt at danne den samlede sundhedsindustri.
  3. ^Dette svarer til merværdien af den højere arbejdsproduktivitet i medicinalindustrien i forhold til, hvis medarbejderne var ansat andetsteds i dansk erhvervsliv. Dette er selvfølgelig et overkantskøn, da mange af de højproduktive medarbejdere også vil bidrage til øget produktivitet i andre sektorer. Der er ligeledes heller ikke taget højde for medicinalindustriens store kapitalapparat per medarbejder.

Relateret indhold