Analyser

De tyske kulturturister fylder godt på landet

Interessen for dansk kunst og kultur er i fremmarch og det kan mærkes i den danske turismeindustri. Hvert år rejser mange tusinde tyske kulturturister til de danske kyster. Men hvem er kulturturisterne, hvad interesserer de sig for, og hvordan fanger vi deres opmærksomhed?

Størstedelen af de tyske turister, der rejser til de danske kystområder er ikke kulturturister, hvilket adskiller kystområderne fra storbyerne, hvor der er mange kulturturister. Men samtidigt er andelen af kulturturister i kystområderne ikke ubetydelig. 2 ud af 5 tyske turister langs kysten er kulturturister.

Anm.: Definition af kulturturist på s. 2.

Kilde: Særkørsel hos VisitDenmark for DI 2019

Helt præcist har 42 pct. af de tyske kystturister angivet, at kultur og historiske oplevelser har haft afgørende eller en høj betydning for, at de har valgt at holde ferie i Danmark, og de kan derfor betegnes som kulturturister.

Antager vi, at de tyske kulturturister, der holder ferie ved kysten, har et nogenlunde identisk overnatningsmønster, som de øvrige tyske kystturister, så står de tyske kulturturister for over 6 mio. overnatninger uden for de store danske byer: København, Aarhus, Odense og Aalborg. Ifølge VisitDenmark overnatter 14,8 mio. tyske turister uden for de fire storbyer1.

I det følgende beskrives, hvorfor de tyske kulturturister har valgt at holde ferie langs kysten, hvor de søger inspiration henne, hvad de laver, mens de er i Danmark, og hvor tilfredse de er med deres ophold. I det følgende skal tyske kulturturister forstås som tyske kulturturister, der holder ferie uden for de store byer.

Årsager til at rejse til Danmark

Kulturturisterne, der tager på kystferie i Danmark, nævner flere årsager til, hvorfor de har valgt netop Danmark som rejsemål. Karakteristisk for de tyske kulturturister på kystferie i Danmark er, at de også vægter oplevelser, der ikke er forbundet med kultur højt.

Anm.: Definition af kulturturist på s. 2. Kilde: Særkørsel hos VisitDenmark for DI 2019

I ovenstående ses det, at tyske kulturturister, der er på kystferie i Danmark, godt nok vægter kulturelle aktiviteter højt, men naturen er stadig blandt hovedårsagerne for, at turen går til Danmark. På denne parameter adskiller kulturturisterne på kystferie sig dermed fra kulturturister på storbyferie, der i højere grad udelukkende har et kulturelt fokus.

Mange turister vægter rene og miljøvenlige rejsemål højt i valget af næste ferie. Det samme gør sig gældende for de tyske kulturturister på kystferie, hvor hele 92 pct. i høj grad eller i meget høj grad vægter et rent og miljøvenligt rejsemål.

Personlige inspirationskilder

Som tidligere undersøgelser har vist er personlige erfaringer og anbefalinger fra venner og bekendte vigtige for mange turister. Det samme gør sig gældende for de tyske kulturturister, der rejser til Danmark.

Mere end halvdelen af de tyske kulturturister svarer, at anbefalinger fra venner og bekendte havde indflydelse på deres valg. Endnu mere afgørende er tidligere erfaringer med Danmark. Hele 78 pct. af de tyske kulturturister i kystområderne svarer, at tidligere erfaringer med Danmark har haft indflydelse på deres valg af Danmark som rejsemål. Dette fortæller os, at de danske kyster som rejsemål har et stærkt brand blandt tyske kulturturister, hvilket er vigtigt at værne om.

Anm.: Definition af kulturturist på s. 2. Kilde: Særkørsel hos VisitDenmark for DI 2019

Inspirationssøgning inden rejsen

Ud over personlige anbefalinger og tidligere erfaringer, søger en stor del af kulturturisterne på kystferie også information gennem andre kanaler, inden de rejser. Med fortsat udvikling i digitale løsninger og sociale medier kan det være svært at skabe overblik over, hvor og hvordan markedsføring er mest optimalt.

Anm.: Definition af kulturturist på s. 2. Kilde: Særkørsel hos VisitDenmark for DI 2019

Anm.: Definition af kulturturist på s. 2. Kilde: Særkørsel hos VisitDenmark for DI 2019

De tyske kulturturister på kystferie benytter i høj grad online løsninger til inspirationssøgning, inden de tager afsted. Herunder er hjemmesider for overnatningssteder og destinationer især populære, ligesom de tyske kulturturister på kystferie også benytter VisitDenmark.dk.

Samtidig ser vi, at traditionelle inspirationskanaler som rejsekataloger, fylder mindre blandt de tyske kulturturister der rejser ved kysterne. Dette tegner et billede af, at kulturturisterne ønsker hurtig og lettilgængelig information, hvilket de digitale platforme kan tilbyde.

På trods af at online inspiration er populært blandt kulturturisterne har de sociale medier ikke slået igennem som inspirationsplatform i dette segment. Kun 17 pct. benytter platforme som Facebook og Instagram og ikke mere end 4 pct. benytter online blogs når de søger inspiration til den næste rejse.

Årsagen til, hvorfor sociale medier endnu ikke har slået igennem blandt de tyske kulturturister, der rejser til kysterne skal måske findes i turisternes alder. Ifølge tal fra VisitDenmark er 35 pct. af de tyske kystturister over 56 år.

Inspirationssøgning under rejsen

De tyske kulturturister ved kysterne er heller ikke nær så aktive i inspirationssøgningen under rejsen, som deres landsfæller, der rejser til de danske storbyer.

Kun halvdelen af de adspurgte tyske kulturturister på kystferie opsøger information til deres rejse, mens de er afsted. Dette taget i betragtning  skal vi blive endnu bedre til at synliggøre tilbuddene til turisterne de steder, hvor de færdes, således vi også når ud til de kulturturister, der ikke selv aktivt opsøger information.

De følgende grafer viser brugen af en række forskellige platforme, blandt de turister der angav, at de aktivt søgte inspiration imens de var afsted.

Ligesom online platforme er vigtige for kulturturisterne, inden de tager afsted, gør samme mønster sig gældende for inspirationssøgning, mens de er på ferie. Her er online kort især populære blandt de tyske kulturturister, og sociale medier scorer igen lavt.

Hele 70 pct. benytter sig af fysiske kataloger og brochurer under rejsen. Dette adskiller sig klart fra inspirationssøgning inden rejsen, hvor kun henholdsvis 22 pct. og 16 pct. benytter kataloger og rejseartikler. I forlængelse heraf benytter mange også den lokale turistinformation samt guidebøger.

Anm.: Definition af kulturturist på s. 2. Kilde: Særkørsel hos VisitDenmark for DI 2019

Anm.: Definition af kulturturist på s. 2. Kilde: Særkørsel hos VisitDenmark for DI 2019

Den tyske kulturturist på kystferie er altså i høj grad offline, når de søge inspiration under ferien. På denne måde ligner de deres landsfæller, der rejser til de danske storbyer. Et punkt hvor kystturisterne adskiller sig er dog i deres brug af den lokale turistinformation, som de er hyppige brugere af til forskel fra storbyturisterne.

Tilfredshed med information

Generelt er kulturturisterne på kystferie i Danmark meget tilfredse med informationsniveauet både før og under rejsen. Hele 82 pct. af de adspurgte tyske kulturturister svarede, at de i høj grad eller i meget høj grad var tilfredse med informationsniveauet. Kun 1 pct. var utilfredse, og slet ingen var meget utilfredse.

Aktiviteter på ferien

Som tidligere nævnt er de tyske kulturturister, der tager til de danske kyster, ikke kun interesseret i kunst og kultur, hvilket afspejler sig i listen over top 10 aktiviteter under rejsen

 1. Være på stranden/ved havet
 2. Gåture på feriedestinationen
 3. Afslapning på overnatningsstedet
 4. Vandreture i naturen
 5. Være i bymiljøer
 6. Historiske attraktioner og oplevelser
 7. Korte cykelture
 8. Shopping
 9. Spise ude
 10. Museer og udstillinger

Mange kulturturister vægter kulturelle oplevelser såsom museer og historiske attraktioner. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at hele 81 pct. vægter det at være på stranden/ved havet højt og 76 pct. væg-ter gåture på feriedestinationen højt. Til sammenligning vægter 27 pct. historiske attraktioner højt.

Langt størstedelen af de tyske kulturturister langs kysten rejser altså ikke blot til Danmark for kulturoplevelser. De søger en kombination af natur og kultur.

Udpræget tilfredshed med attraktionerne

Tilfredshedsniveauet er generelt højt på flere parametre og tilfreds-hed med attraktionernes kvalitet er ingen undtagelse. Her svarer hele 81 pct. af de adspurgte tyske kulturturister, at de er tilfredse eller meget tilfredse med attraktionernes kvalitet. Samtidig er 80 pct. af de adspurgte kulturturister tilfredse eller meget tilfredse med udbuddet af attraktioner.

Tilfredsheden med prisniveau i forhold til kvalitet falder helt i tråd med den overordnede tilfredshed med attraktioner i kystområ-derne. Hele 81 pct. af de adspurgte tyske kulturturister var tilfredse eller meget tilfredse med sammenhængen mellem det overordnede prisniveau og kvaliteten i det område de rejste til. 5 pct. var util-fredse eller meget utilfredse med sammenhængen mellem prisni-veau og kvalitet.

Endeligt er hele 92 pct. tilfredse eller meget tilfredse med deres rejse til Danmark alt-i-alt. Kun 5 pct. var utilfredse eller meget utilfredse.


 

Noter

 1. ^VisitDenmark (2019): Markedsprofil Tyskland
Sune K. Jensen
Skrevet af:

Sune K. Jensen

Relateret indhold