Analyser

270.000 får gavn af lønkompensation

Knap 40 procent af danske virksomheder har brugt eller vil gøre brug af lønkompensation. I alt ser det ud til, at 270.000 medarbejdere vil få gavn af ordningen.

Ud fra 1.524 svar til DI’s virksomhedspanel i dagene 2.-3. april har DI vurderet, at i alt 270.000 medarbejdere i den private sektor vil få gavn af lønkompensationsordningen. Tallene er opvejet, så de dækker hele det private arbejdsmarked. De 270.000 medarbejdere svarer til, at lønkompensationsordningen vil berøre 14 pct. af alle privatansatte medarbejdere i et eller andet omfang.

Det er i alt 38 pct. af de private virksomheder, som bruger eller vil bruge lønkompensation. Næsten halvdelen (18 pct.) er allerede i gang med at bruge ordningen, mens resten (20 pct.) oplyser, at de planlægger at bruge den.

Der er lidt flere timelønnede end funktionærer, som ser ud til at få gavn af lønkompensation, idet de 270.000 fordeler sig på 145.000 timelønnede og 125.000 funktionærer.

Lønkompensatiosnordningen giver virksomhederne mulighed for at få lønkompensation fra staten på op til 30.000 kroner om måneden per medarbejder, som de hjemsender i stedet for at afskedige som følge af covid-19. Ordningen gælder kun for medarbejdere, der er ansat inden 9. marts 2020.

Kilde: DI's virksomhedspanel 2.-3. april (1.524 svar) og Danmarks Statistik

 

Virksomhederne er til gengæld afskåret fra at foretage afskedigelser på grund af økonomiske forhold i den periode, de får lønkompensation. Den midlertidige kompensationsordning gælder fra den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

I DI’s virksomhedspanel findes oplysninger om virksomhedernes antal af medarbejdere. Der er i denne runde af virksom-hedspanelet spurgt til deres fordeling på funktionærer og timelønnede. Desuden er virksomhederne blevet spurgt om, hvorvidt de vil bruge lønkompensationsordningen. Her har de både kunnet angive, at de allerede bruger den eller at de planlægger at bruge den. Endelig er de blevet spurgt om, hvor store andele af hhv. deres timelønnede og funktionærer, som de forventer at få lønkompensation for. På baggrund af svarene er det vurderet, hvor mange medarbejdere lønkompensationsordningen vil omfatte blandt de 1.524 virksomheder, der har svaret. De 1.524 virksomheder repræsenterer i alt 170.000 medarbejdere eller ca. en tolvtedel af hele den private beskæftigelse. Opvejningen til hele den private sektor er derfor lavet ved at gange resultaterne med 12.

Erhvervsministeriet har 19. april meldt ud, at virksomhederne indtil nu har søgt om lønkompensation for i alt 149.163 danske lønmodtagere. Desuden oplyser de, at der mangler at blive talt 1.000 ansøgninger op, så status er 19. april, at der er søgt lønkompensation for lidt over 150.000 lønmodtagere. Dette tal harmoner fint med ovenstående opgørelse baseret på DI’s virksomhedspanel, hvor vi når frem til, at der er 160.000 som allerede nu bruger lønkompensation, mens der er yderligere 110.000 som vurderes at komme til for virksomheder, der planlægger at bruge ordningen. Dermed ender vi i alt på de 270.000 med lønkompensation.

Virksomhederne har fortsat god tid til at søge om lønkompensation, og Erhvervsministeriet vil derfor fortsat få mange nye ansøgninger i de kommende måneder. Det endelige tal vil derfor også komme til at ligge betydeligt over de 150.000, som der er søgt lønkompensation for opgjort 19. april.

Relateret indhold