DI Analyser Analyser

Virksomhedernes investeringsforventninger styrtdykker

Coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv hårdt, og virksomhedernes investeringsforventninger er faldet med rekordfart de seneste måneder. Mere end hver fjerde virksomhed forventer at være mindst tre år om at komme tilbage på samme investeringsniveau som før krisen.

Coronakrisen har over de seneste måneder ramt dansk erhvervsliv hårdt og har store økonomiske konsekvenser for mange virksomheder. Trods spæde tegn på, at krisen kan have toppet for denne gang, ser virksomhederne fortsat dystert på udsigterne til at foretage investeringer i lyset af den store usikkerhed, der hersker i øjeblikket.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelser gennemført i december 2019 og juni 2020.

Ved indgangen af året var der ellers en overvægt af virksomheder, der forventede at øge deres investeringer frem for at reducere dem i 2020. Et halvt år senere – efter coronakrisen har ramt os – er billedet fuldstændigt forandret. Nu venter blot hver syvende virksomhed at øge deres investeringer i løbet af året, mens knap halvdelen har planer om at skrue ned for deres investeringsaktiviteter. Heraf er det cirka tredjedel, som regner med at investere meget mindre.

Det er både for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og for de større virksomheder, at investeringslysten er dalet kraftigt.1 Før coronakrisen var de større virksomheder en anelse mere optimistiske end SMV’er, men investeringsforventningerne er nu stort set de samme for de to grupper. Dermed har især større virksomheder skruet ned for deres planlagte investeringer.

Anm.: Virksomheder som har svaret "ved ikke" er udeladt i figuren.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelser gennemført i december 2019 og juni 2020.

Virksomhedernes afdæmpede investeringslyst ses på tværs af brancher. Svarene fra DI’s Virksomhedspanel viser, at investeringsforventningerne ligger lavt inden for både fremstilling, videnservice, rengøring og operationel service samt især bilbranchen. I fremstillingsindustrien er det bl.a. inden for maskinindustrien, møbelindustrien samt fødevareindustrien, at virksomhederne forventer at blive hårdt ramt på omsætningen i 2020 som følge af coronakrisen, hvilket præger deres investeringsplaner i negativ retning.2

Blandt de øvrige brancher er det især virksomhederne inden for leasing af materiel, vikarbureauer mv. samt flytransport, hoteller, restauration og kultur, der forventer at investere mindre i fremtiden.

Anm.: Virksomheder som har svaret "ved ikke" er udeladt i figuren.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelse gennemført i juni 2020.

Afdæmpede investeringsforventninger over en bred kam
Det er særligt i bygninger og anlæg, at virksomhederne vil investere mindre i 2020. Næsten seks ud af ti virksomheder forventer at reducere deres bygge- og anlægsinvesteringer i forhold til sidste år. Virksomhederne er også tilbageholdende, når det gælder deres investeringsplaner for transportmidler og maskiner, hvor knap halvdelen ser ind i et lavere investeringsniveau i 2020. Omvendt er det blot 8 og 15 pct. af virksomhederne, der venter at investere mere på de to områder.

Virksomhederne er til gengæld lidt mindre pessimistiske, når det gælder om at investere i ny teknologi. Andelen af virksomheder, der regner med at øge deres investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (inkl. software) i løbet af året, modsvares af virksomheder, der venter at reducere dem. Virksomhederne ser også en anelse lysere på fremtiden i forhold til at investere i forskning og udvikling, om end der stadig er en klar overvægt af virksomheder, der vil reducere deres investeringer frem for at øge dem i 2020.

Anm:. Virksomheder som har svaret "ved ikke" er udeladt i figuren.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelse gennemført i juni 2020.

Lange udsigter før investeringerne er tilbage på niveau
Den kraftige tilbagegang i dansk økonomi og udsigten til et større dyk i investeringerne i 2020 betyder, at det for mange virksomheder kan tage lang tid bare at komme tilbage på det investeringsniveau, de havde før krisen. Og det kan gøre vejen til nødvendige nye investeringer i eksempelvis digitalisering og klima endnu længere.

Anm:. Figuren omfatter virksomheder som forventer at investere mindre i 2020 i forhold til sidste år.
Kilde: DI's Virksomhedspanel, spørgeundersøgelse gennemført i juni 2020.

Blandt de virksomheder, der forventer tilbagegang i deres investeringer, er det lige under en tredjedel, der inden for et til to år regner med at være tilbage på deres investeringsniveau før krisen. Omkring hver fjerde virksomhed forventer først at være tilbage inden for tre til fem år, senere eller måske aldrig. Blot 7 pct. forventer at være tilbage på samme niveau inden for et år.

Nye initiativer skal sikre fremtidige investeringer
For at få hurtigst muligt gang i investeringerne igen, er det afgørende, at vi giver virksomhederne gode rammer for at investere og udvikle sig. Derfor har DI blandt andet tidligere foreslået, at man aflyser den gennemførte forhøjelse af arveafgiften i forbindelse med generationsskifter, og at virksomhederne får krav på såvel en skematisk opgørelse af virksomhedens værdi som en gradvis betaling af afgiften – f.eks. ved afdragsvis betaling.

Herudover foreslår DI en lavere og mere ensartet kapital- og aktiebeskatning, således at virksomhederne kan få tilført den kapital, der danner grundlaget for fremtidige investeringer. I den forbindelse anbefaler DI også, at tidsbegrænsningen på udnyttelse af fremførte underskud ophæves, da dette ligeledes vil være med til at fremme flere investeringer i landets virksomheder på den korte bane.

Endelig foreslår DI en indførelse af et fradrag for eksterne lønomkonstninger i forbindelse med omstruktureringer og udvidelser af virksomheder, så virksomhederne gives bedre vilkår for eksempelvis at udvide produktionen med en ekstra fabrik eller lignende.

Du kan læse mere i ”Danmark ud af krisen 2” der indeholder mere end 100 konkrete forslag til, hvad der politisk kan gøres for at få hurtigst muligt gang i økonomien igen, herunder investeringerne.

________________________________________________________________________

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Resultaterne om virksomhedernes investeringsforventninger fra DI’s Virksomhedspanel bygger på svar fra to spørgerunder med deltagelse af henholdsvis 462 og 1.025 virksomheder.
     
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioderne fra den 27. november til den 11. december 2019 og fra den 2. juni til den 3. juni 2020. Dermed er de to spørgerunder foretaget henholdsvis før og efter corona-virusudbruddet ramte Danmark.

  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI’s medlemskreds.

  • Virksomheder i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.

  • Virksomhederne i de to spørgerunder repræsenterer henholdsvis 75.000 – 110.000 og 95.000 – 155.000 ansatte i Danmark.  


 

Noter

  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) omfatter virksomheder med færre end 100 medarbejdere.
  2. Se DI-analyse (2020): ”Virksomhederne er presset af coronakrisen”

Relateret