Analyser

Historisk stort investeringsefterslæb i SMV’er

Coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv hårdt og kølnet virksomhedernes lyst til at investere betydeligt. Det gælder både for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og de større virksomheder, og dermed er der udsigt til, at investeringsefterslæbet i SMV’erne fortsætter.

Coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv hårdt, og virksomhederne ser dystert på udsigterne til at foretage investeringer i lyset af den store usikkerhed, der hersker i øjeblikket. Det gælder også i SMV’er1, hvor investeringsniveauet i forvejen ligger underdrejet og fortsat er et godt stykke under niveauet før finanskrisen. Modsat har investeringslysten i landets største virksomheder været kraftigt opgående særligt over de seneste 4-5 år.

Virksomheder med flere end 100 medarbejdere investerede cirka 55 pct. mere i maskiner, udstyr og lokaler per fuldtidsbeskæftiget end SMV’er i årene 2007-2008. Ti år senere var gabet i investeringsniveauet per årsværk mellem store virksomheder og SMV’er vokset til mere end 140 pct., altså til næsten halvanden gange så meget. Det er det største investeringsgab mellem SMV’er og store virksomheder der er blevet målt siden 2000, hvor statistikken blev lanceret. Hvis SMV’er havde øget deres investeringer per beskæftiget i samme omfang som de store virksomheder over de seneste ti år, ville det have krævet et løft i deres investeringsniveau på cirka 30 mia. kr.

Den højere investeringsaktivitet blandt de store virksomheder gælder bredt på tværs af brancher. Særligt i brancherne transport, rådgivning samt hoteller og restauranter investeres der betydeligt mere per medarbejder i store virksomheder end i SMV’er. Investeringsefterslæbet i SMV’er er over de seneste ti år vokset i alle brancher med undtagelse af branchen information og kommunikation og i mindre grad i branchen operationel service.

Svarene fra DI’s Virksomhedspanel viser, at coronakrisen har ramt dansk erhvervsliv med et brag, idet virksomhedernes investeringsforventninger for 2020 er under frysepunktet.2 Blot hver syvende virksomhed venter at øge deres investeringer i løbet af året, hvorimod næsten halvdelen har planer om at skrue ned for deres investeringsaktiviter. Heraf regner cirka en tredjedel med at investere meget mindre. De store virksomheder fremstår en anelse mere pessimistiske end SMV’erne, men overordnet set er den afdæmpede investeringslyst dog nogenlunde på samme niveau i de to grupper. Dermed er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det kraftige investeringsefterslæb i SMV’erne ophører foreløbig. 

Trods tegn på, at krisen forhåbentligt har toppet for denne gang, ser virksomhederne fortsat dystert på fremtiden. Det er især eksportvirksomhederne, som er bekymrede for den økonomiske udvikling3. Med udsigt til lav økonomisk vækst og betydelig usikkerhed på flere af vores eksportmarkeder er det afgørende for virksomhederne og deres investeringer, at der hurtigst muligt igen kommer gang i eksporten, der kan understøtte dansk produktion. Det kræver blandt andet, at vi giver virksomhederne – ikke mindst SMV’erne – nogle gode rammer for at investere og udvikle sig.

Med udgivelsen ”Danmark ud af krisen 2 – tilbage til grøn vækst” giver DI sine bud på, hvordan virksomhedernes adgang til kapital og mulighed for investeringer kan opretholdes. Blandt andet foreslår DI, at den gennemførte forhøjelse af arveafgiften i forbindelse med generationsskifter aflyses, og at generationsskiftende virksomheder får adgang til en skematisk opgørelse af virksomhedens værdi samt muligheden for at betale afgiften gradvis og i mindre rater.

Herudover foreslår DI en lavere og mere ensartet kapital- og aktiebeskatning, som i samspil med en ophævelse af tidsbegrænsningen på udnyttelse af fremførte underskud, vil være med til at fremme flere investeringer i landets virksomheder på den korte bane.

DI foreslår også en indførelse af et fradrag for eksterne lønomkonstninger i forbindelse med omstruktureringer og udvidelser af virksomheder, så virksomhederne gives bedre vilkår for eksempelvis at udvide produktionen med en ekstra fabrik eller lignende. Dette vil særligt komme små og mellemstore vækstvirksomheder til gavn, idet de – i fraværet af de nødvendige specialistkompentencer i den enkelte virksomhed – typisk er afholdt fra at få det fradrag, der i dag gælder for interne lønomkostninger i forhold til omstrukturering.

Du kan læse mere i ”Danmark ud af krisen 2 – tilbage til grøn vækst”, der indeholder mere end 100 konkrete forslag til, hvad der politisk kan gøres for hurtigst muligt at få gang i økonomien igen, herunder stimulere investeringerne i landets mange SMV’er.


 

Noter

  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) omfatter virksomheder med færre end 100 medarbejdere.
  2. Se DI-analysen (2020): ”Virksomhedernes investeringsforventninger styrtdykker”, juli 2020.
  3. Se DI-analysen (2020): ”Mørke skyer hænger stadig tungt over eksporten”, juli 2020.

Relateret indhold