Analyser

Ny coronabølge dæmper virksomhedernes investeringsforventninger

Virksomhederne træder ind i 2021 med blandede investeringsforventninger efter et turbulent år. Selvom virksomhederne har indhentet en del af investeringstabet fra foråret, så peger pilen nedad for mange SMV’er. Nye initiativer a la investeringsvinduet er nødvendige, hvis ikke anden bølge af corona skal bremse investeringerne igen.

Virksomhederne træder ind i 2021 med blandede investeringsforventninger efter et turbulent år, hvor coronapandemien har vendt op og ned på økonomien. Selvom coronavaccinerne er ved at blive rullet ud, så er coronakrisen fortsat på fuldt blus, og mange af landets SMV’er venter at måtte træde hårdt på bremsen, når det gælder investeringer i det nye år. Det viser en ny DI-undersøgelse.

Anm.: De skraverede felter angiver virksomhedernes investeringsforventninger for 2020 i forhold til året før målt i september 2020 efter coronakrisen havde ramt Danmark. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) omfatter virksomheder med færre end 100 ansatte.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Blandt de store virksomheder med flere end 100 ansatte i DI’s Virksomhedspanel, er der en overvægt på 21 pct. af erhvervslederne, der forventer at øge investeringerne frem for at reducere dem ved indgangen til det nye år. Det modsatte er tilfældet for SMV’erne. Her er der en overvægt af virksomheder på knap 7 pct., der regner med at investere mindre i 2021, end de gjorde i 2020. Det svarer til en forskel på 28 procentpoint, hvilket med afstand er den største forskel mellem SMV’er og store virksomheders investe-ringslyst, der er målt siden DI første gang i 2015 begyndte at spørge til medlemmernes investeringsforventninger til det kommende år. Og det er første gang, at SMV’erne træder ind i et nyt år, hvor en overvægt af erhvervsledere venter at skrue ned for deres investeringsaktiviteter.

Dette skal dels ses i lyset af, at spørgeundersøgelsen er foretaget før de seneste udmeldinger fra regeringen om nedlukningen af Danmark og forlængelse af restriktioner, som derfor ikke er fanget i virksomhedernes besvarelser. Havde dette være tilfældet, ville virksomhederne formentlig have set mindre lyst på udsigterne til at investere i 2021. Herudover faldt investeringslysten kraftigt efter coronakrisen ramte os i foråret set i forhold til de investeringsforventninger, virksomhederne indledte året med. I september var der således stort set lige mange store virksomheder, der forventede at øge eller reducere deres investeringer i 2020 i forhold til året før. Og for SMV’erne var der en overvægt af virksomheder på 6 pct., der forventede tilbagegang i deres investeringer. Dermed ser vi ind i endnu et udfordrende år i 2021, når det gælder SMV’ernes investeringer.

SMV’ernes lavere investeringslyst ses bredt på af tværs investeringstyper. Svarene fra DI’s Virksomhedspanel viser, at der særligt ventes at blive investeret mindre i transportmidler i 2021 – og det gælder i øvrigt både for SMV’er og store virksomheder. SMV’erne er også mere tilbageholdende, når det gælder investeringer i bygninger og anlæg, maskiner og andet inventar samt forskning og udvikling.

Virksomhederne ser til gengæld lidt lysere på fremtiden, når det gælder investeringer i digitalisering. For SMV’erne er der en lille overvægt af virksomheder, der forventer at øge deres investeringer i informations- og kommunikationsteknologi inkl. software i 2021 i forhold til virksomheder, der venter at reducere dem. For de store virksomheder med flere end 100 ansatte udgør overvægten af virk-somheder, der vil skrue op for investeringer i it, over 30 pct.1

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2020

De positive investeringsforventninger hos især landets største virksomheder skal dog ses i lyset af, at investeringerne fik et ordentligt nøk nedad i første halvår af 2020, hvor coronakrisen lammede store dele af økonomien både herhjemme og i endnu højere grad i landene omkring os. Særligt materielinvesteringerne faldt kraftigt i andet kvartal, mens bygge- og anlægsinvesteringerne indtil nu har klaret sig forholdsvis hæderligt gennem krisen. Dette skyldes blandt andet, at bygge- og anlægsbranchen ikke har været ramt af restriktioner på samme måde, som andre dele af erhvervslivet.2

På trods af at materielinvesteringerne er steget kraftigt i tredje kvartal, så ligger de stadig et stykke under niveauet i 2019. Og med udsigt til en ny opbremsning i aktiviteten i første kvartal 2021 i kølvandet på høje smittetal og indførslen af nye restriktioner og nedlukninger3 , så risikerer virksomhederne desværre igen at blive ramt på deres investeringslyst. Det gælder ikke mindst SMV’erne, der under tidligere økonomiske kriser er blevet ramt særligt hårdt og i årevis har haltet langt efter de store virksomheder på investeringer.

Anm.: Materielinvesteringer omfatter maskiner, transportmidler mv. samt intellektuelle rettigheder.

Kilde: Danmarks Statistik (sidste obs. er 3. kvt. 2020)

Usikkerhed er den største investeringsbarriere

Virksomhederne peger på flere barrierer i forhold til at investere i det nye år. Øverst på listen over barrierer står den ekstraordinære store usikkerhed som følge af f.eks. corona og brexit, hvor mere end fire ud af ti virksomheder – store såvel som små – angiver denne kategori som en bremse i forhold til at foretage nye investeringer. Herudover peger lidt under hver femte virksomhed på util-strækkelige afsætningsmuligheder som en anden barriere i forhold til nye investeringer.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2020

Mangel på likviditet eller finansieringsmuligheder – som fylder en del mere blandt SMV’erne – samt høje skatter og afgifter følger efter på de næste pladser over investeringsbarrierer. På trods af de omfattende økonomiske omvæltninger og den enorme usikkerhed, der hersker i øjeblikket, så er der stadig en pæn andel af virksomhederne, som ikke oplever væsentlige barrierer i forhold til at investere i 2021. Det gælder især de store virksomheder, hvor cirka hver tredje ikke ser nogen barrierer, mens det for SMV’erne er hver fjerde.

For at fastholde virksomhedernes investeringslyst og få mere gang i investeringerne er det afgørende, at både usikkerheden mindskes, men også at det bliver mere attraktivt for virksomhederne at investere i nye maskiner og anlæg, transportmidler, digitalisering mv.


Behov for nye investeringstiltag i en tid med stor usikkerhed

I lyset af de fortsat høje smittetal og forlængelsen af stramme restriktioner i både Danmark og mange af vores samhandelslande, er det nødvendigt med nye initiativer, der kan være til at understøtte et godt investeringsklima og sikre flere private investeringer.

Det er derfor glædeligt, at der med Aftalen om Grøn Skattereform4 er indført et nyt investeringsvindue, der skal tilskynde til bl.a. flere grønne investeringer. Investeringsvinduet øger afskrivningsgrundlaget midlertidigt med 16 pct. af investeringsudgiften for investeringer i driftsmidler (maskiner, inventar mv.) frem til og med 2022.

I DI’s Virksomhedspanel er der spurgt til, om virksomhederne vil øge deres investeringer som følge af et investeringsvindue. Her svarer knap hver ottende SMV’er, 12 pct., at de vil øge deres investeringer på grund af et investeringsvindue, mens det for de store virksomheder er lidt over hver femte, 22 pct. Dermed er investeringsvinduet et skridt på vejen i forhold til at styrke virksomhedernes investeringslyst i en tid præget af stor usikkerhed.5 Herudover kan investeringsvinduet være med til at bane vejen for flere private investeringer i grønne tiltag og initiativer. Således svarer knap to ud af tre SMV’er, og hele tre ud af fire blandt de store virksomheder, at de ekstra investeringer i høj eller nogen grad vil være i initiativer, der kan nedbringe virksomhedens energiforbrug til fossile brændsler.

Anm.: Virksomheder som har svaret "ved ikke" er udeladt i figuren.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, december 2020

Der er dog behov for flere tiltag, hvis ikke anden bølge af corona skal bremse virksomhedernes investeringer igen – særligt lyset af de yderligere restriktioner siden svarene blev indsamlet. Sidste år lancerede DI en ny 2030-plan, som indeholder en række konkrete politiske forslag til, hvordan private investeringer kan fremmes, også på den korte bane, jf. boksen nedenfor. Investeringer, som er afgørende for produktivitetsvæksten og dermed velstanden i Danmark.

Forslag til at øge virksomhedernes investeringer

DI foreslår blandt andet, at de danske afskrivningsregler justeres, således at der ikke er typer af investeringsgoder, der skattemæssigt afskrives langsommere end hvad deres realøkonomiske levetid tilsiger. Samtidig foreslår DI, at virksomhederne ekstraordinært i 2021 gives adgang til at straksafskrive op til 100 pct. af deres investeringer i driftsmidler samt installationer.


Endvidere foreslår DI en lavere og mere ensartet kapital- og aktiebeskatning, således at virksomhederne kan få tilført den kapital, der danner grundlaget for fremtidige investeringer.

DI anbefaler også, at tidsbegrænsningen på udnyttelse af fremførte underskud ophæves, da det vil være med til at fremme flere private investeringer i virksomhederne på den korte bane.

DI foreslår også at permanentgøre den midlertidige forhøjelse af fradraget for FoU-omkostninger på 130 pct., samt at fjerne det nuværende loft over fradraget. Tilsvarende foreslår DI en styrkelse af de skattekreditter, der gives til forskningstunge virksomheder med underskud. Dette skal ske ved at forhøje værdien af skattekreditterne til 130 pct. samt ved at fjerne det loft over udbetalingerne, der også gælder for skattekreditter. Samtidig foreslår DI også, at der gives mulighed for, at FoU-fradraget kan omdannes til en skattekredit i virksomheder, hvor fradragets værdi mere end nedbringer selskabsskatten til nul kr.

Du kan også læse mere om DI’s 2030-plan ”Danmark tilbage til fremtiden” og dens 188 politiske forslag på di.dk/2030. 

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Virksomhedernes investeringsforventninger for det kommende år bygger på svar fra 1.136 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.000 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Virksomhederne har afgivet svar i perioden fra den 7. december til den 16. december 2020. Der gøres opmærksom på, at spørgeundersøgelsen dermed er foretaget før de seneste udmeldinger fra regeringen om nedlukningen af Danmark og forlængelse af restriktioner. Restriktioner, som forventes at få store økonomiske konsekvenser for mange virksomheder, og derfor også vil påvirke mange virksomheders investeringer i det kommende år.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 88.500 - 151.000 lønmodtagere.

 

  1. Se DI-analysen (2020): "Coronakrisen sætter turbo på virksomhedernes digitale investeringsplaner".
  2. Se DI-analysen (2020): "Optimisme i bygge- og anlægsbranchen på trods af coronakrisen".
  3. Se DI-analysen (2020): "Høj smitte fører bremser erhvervslivets genopretning"
  4. Se Aftalen om Grøn Skattereform: https://fm.dk/media/18317/aftale-om-groen-skattereform.pdf
  5. Investeringsvinduet kan være med til at få virksomhederne til at se lidt lysere på deres investeringsplaner for 2021 end det er fremstillet i analysen. Vi vurderer dog denne effekt til ikke at være særlig stor, da det politiske forslag om et nyt investeringsvindue allerede forelå, da spørgeundersøgelsen blev udsendt og en stor del af virksomhederne har svaret efter forslaget blev vedtaget. Samtidig vil betydningen af den seneste nedlukning af Danmark samt forlængelse og indførelse af nye stramninger omvendt - og måske i endnu højere grad - trække virksomhedernes investeringsforventninger ned i det nye år.

Relateret indhold