DI Analyser Analyser

Mange virksomheder har tilbagegang i lang tid

Ret få store virksomheder med kraftig vækst tegner sig for størstedelen af den samlede økonomiske fremgang. Omvendt kan tæt på 40 pct. af virksomhederne notere tilbagegang. Dette gælder ikke kun fra det ene år til det andet, men også målt over længere perioder.

Ses der på udviklingen over en 5 årig periode (fra 2013 til 2018), har omkring 40 pct. af virksomhederne haft tilbagegang eller er lukkede. Andre omkring 40 pct. er nystartede eller har oplevet en årlig fremgang på mere end 10 pct. De sidste 20 pct. af virksomhederne har oplevet en fremgang på mellem 0 og 10 pct. om året. Set over en femårig periode er der flere lukkede virksomheder blandt virksomhederne med tilbagegang, end der er virksomheder, der har eksisteret i hele perioden. På samme måde dominerer nystartede virksomheder blandt virksomhederne med stærk fremgang. I løbet af en femårig periode er der omkring 5 pct. af virksomhederne, der lukker hvert år, mens omkring 5 pct. af virksomhederne er nystartede hvert år.

Anm.: Moderat fremgang er mellem 0 og 10 pct. om året, stærk fremgang er mere end 10 pct. om året.
Kilde: Beregnet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Fra det ene år til det andet oplever omkring 40 pct. af landets virksomhederne tilbagegang eller lukker, mens andre 40 pct. oplever stærk fremgang på mere end 10 pct. eller er nye. De sidste knap 20 pct. af virksomhederne oplever en moderat fremgang. Udvides perioden, der betragtes, bliver der flere og flere virksomheder med moderat vækst, i hvert fald blandt de virksomheder, der eksisterer i hele perioden. Når perioden bliver mere end tre år får nystartede og lukkede virksomheder dog stadig større betydning, idet der i de fleste år åbner eller lukker mellem 2.000 og 3.000 virksomheder1.

Anm.: Virksomheder, der eksisterer i både start- og slutår fylder stadig mindre når perioden øges.
Kilde: Beregnet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Når der tales om vækst og tilbagegang for virksomhederne måles der på udviklingen i værditilvæksten, hvilket svarer til bruttofortjenesten. Kraftig fremgang er i analysen defineret som en fremgang på mere end 10 pct. om året.

Den midterste virksomhed, når virksomhederne sorteres efter deres vækst (medianvirksomheden), vil uanset periodelængden være en virksomhed med moderat vækst, med mindre der måles på en ekstrem og meget kort periode. Nationalbanken har vist, at medianvirksomheden i Danmark har en vækst, der nogenlunde svarer til den gennemsnitlige virksomhed. Dette er ikke tilfældet i mange andre lande, hvor medianvirksomheden ikke har nogen positiv vækst.

Det kan forekomme lidt overraskende, at op mod 40 pct. af virksomhederne kan have kraftig fremgang eller direkte tilbagegang over ganske lange perioder. På sigt vil nye virksomheder komme til at dominere gruppen med kraftig fremgang samtidig med, at lukkede virksomheder vil komme til at dominere virksomheder med tilbagegang.

Når man spørger et tilfældigt udsnit af virksomheder om deres overlevelse eller evne til at skabe vækst vil man typisk opleve et dette generelt overvurderes. Dette er sådan set ret naturligt. Når man hver dag kæmper for sin overlevelse og kæmper for at skabe fremgang, så er man nødt til at tro på, at det vil lykkes. Der er ikke set undersøgelser, der peger i retning af at omkring 30 pct. af en bred virksomhedspopulation selv vurderer, at de ikke vil overleve eller ikke vil skabe fremgang i de kommende år2. Men det er desværre det, som tallene viser, sker i virkeligheden.

Anm.: Virksomheder, der eksisterer i både start- og slutår fylder stadig mindre når perioden øges.
Kilde: Beregnet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Betragtes den samlede ændring i værditilvæksten for de tre grupper af virksomheder, er der naturligvis en væsentlig fremgang i værditilvæksten for de virksomheder, der har høj vækst. Men der er også en betydelig samlet tilbagegang i værditilvæksten hos de virksomheder, der har negativ vækst. Denne tilbagegang er større end fremgangen blandt virksomhederne med moderat vækst.

Mere end hele nettoændringen i værditilvæksten kan således tilskrives de omkring 40 pct. af virksomhederne, der har oplever stærk vækst3.

Kilde: Beregnet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Omfanget af tilbagegang er nogenlunde det samme for alle virksomhedsstørrelser, nemlig omkring 30 pct. af virksomhederne over en 5-årig periode4. Andelen af virksomheder med stærk vækst over en femårig periode (mere end 10 pct. om året) er lidt mindre for store virksomheder end for de mindre, når der tages udgangspunkt i størrelsen i udgangsåret. Men der er godt 20 pct. af de store virksomheder, der formår at vækste med mere end 10 pct. om året over en femårig periode.

Når der ses på udviklingen i værditilvæksten er udviklingen i de store virksomheder helt afgørende. Der er ikke ret mange af dem, men de tegner sig for en meget stor del af både frem- og tilbagegang. Mere end halvdelen af den samlede nettofremgang for alle virksomheder fra 2013 til 2018 kan tilskrives knap 350 store virksomheder med kraftig vækst.

Kilde: Beregnet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Det er dog også de store virksomheder, som tegner sig for langt størstedelen af den samlede tilbagegang.

Analysen er udarbejdet på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, hvor der tages udgangspunkt i den generelle firmastatistik for perioden 2009 til 2018, som indeholder oplysninger om blandt andet beskæftigelse, økonomi og regnskaber for alle reelt aktive virksomheder i den private sektor i Danmark. Virksomheder med færre end fem ansatte i udgangsåret er udeladt. Der ses kun på private ikke-finansielle byerhverv, så landbrug mv, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning samt brancher inden for offentlig forvaltning ikke er omfattet.


 

Noter

  1. Antal nystartede og lukkede virksomheder bliver ikke ved med at stige med 2.000 til 3.000 om året når perioden øges, idet nogle af de nystartede virksomheder lukker igen og dermed ikke længere indgår i analysen.
  2. Tendensen til at undervurdere tilbagegang ses blandt andet i Danmarks Statistiks konjunkturbarometre, hvor andelen af virksomhederne der har oplevet tilbagegang de seneste tre måneder i gennemsnit og over lange perioder er en del højere and andelen der forventer tilbagegang i de kommende tre måneder.
  3. Dette resultat refereres også i analysen: Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien
  4. Bemærk at der her alene betragtes virksomheder, der eksisterer i både start- og slutår.

Relateret indhold