Analyser

Rekordhøj eksportbeskæftigelse på 875.000

Aldrig før har så mange danske arbejdspladser været af-hængig af eksporten. De 875.000 danske eksportarbejds-pladser er spredt ud over hele landet, men eksporten er især afgørende for den private beskæftigelse uden for de store byer. Tyskland er det marked, der står bag flest ek-sportarbejdspladser.

Rekordmange danskere er beskæftiget med eksport. Eksporten giver direkte eller indirekte anledning til 875.000 arbejdspladser i Danmark, hvilket er et historisk højt niveau. Eksportbeskæftigelsen har især fået et stort comeback i andet og tredje kvartal 2021, hvor der er blevet ansat næsten 30.000 flere i eksportvirksomhederne og deres underleverandører.

Anm.: Den kvartalsvise beskæftigelse fra nationalregnskabet er fremskrevet med antal beskæftigede lønmodtagere. Der er i hele perioden brugt samme eksportandele fra 2019.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

De mange eksportrelaterede jobs findes på virksomheder, der har direkte eksport til udlandet, eller som er underleverandører til de eksporterende virksomheder. Her medregnes også de investeringer, som eksportvirksomhederne og deres underleverandører foretager, og som skaber jobs med forbindelse til eksport. Det gælder for eksempel virksomheder, som investerer i en ny bygning eller maskiner for at kunne producere varer og tjenester til salg på eksportmarkederne.

Stor forskel på eksporten på tværs af brancher

Der er stor forskel på, hvor eksportorienterede de forskellige brancher er. Skibs- og luftfart, industri, råstofindvinding og landbrug er de mest eksportorienterede brancher. Virksomhederne i disse brancher henter en stor del af omsætningen via eksport direkte til udlandet. Landbruget har dog en stor indirekte eksport, da de er underleverandører til fødevareindustrien, som eksporterer de forarbejdede varer.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

For en række serviceerhverv er den indirekte eksport større end den direkte eksport. De leverer eksempelvis rådgivning, strøm eller kommunikationstjenester til eksportvirksomhederne.

De mindst eksportorienterede brancher er den offentlige sektor, detailhandlen samt frisører, vaskerier, organisationer mv. I disse brancher er både den direkte og indirekte beskæftigelse som følge af eksport på under ti procent1. Eksportbeskæftigelsen er nu på et rekordhøjt niveau. Men en udbredt mangel på arbejdskraft på tværs af brancher og landsdele i dansk erhvervsliv vil udfordre eksporten i den kommende tid.

Eksporten står stærkt uden for de store byer

Eksporten er især vigtig for beskæftigelsen uden for de store byer. Særligt i det vestlige Jylland er en stor del af den private beskæftigelse bundet op på eksport. I en stor del af kommunerne i hovedstadsregionen er det mindre end 35 procent af den private beskæftigelse, der er drevet af eksport. Det er dog værd at erindre, at internationale turisme her ikke tæller med som eksport.

Tiltag, der styrker virksomhedernes eksportmuligheder, ser dermed ud til at gavne jobskabelsen uden for de store byer mest.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Tyskland sikrer flest danske eksportjobs

Eksporten til Tyskland giver anledning til cirka 116.000 danske eksportarbejdspladser. Tyskland er dermed det marked, der giver anledning til flest eksportjobs i Danmark.

USA overhalede i 2020 Tyskland som Danmarks største eksportmarked. Men eksporten til USA består i højere grad af søtransport og fabriksløs produktion2, hvilket har et lavere jobindhold i forhold til omsætningen, og derfor giver de heller ikke anledning til lige så mange eksportjobs som Tyskland. Der er også flest virksomheder, der har eksport til Tyskland. 9.155 danske virksomheder eksporterer varer til Tyskland, mens der kun er 3.347 virksomheder med vareeksport til USA.

Kilde: IMF, Danmarks Statistik og DI-beregninger

Eksport til landene i EU’s indre marked giver i alt anledning til 485.000 danske eksportarbejdspladser. Det er et godt stykke over halvdelen af de danske eksportarbejdspladser, der kommer fra samhandel med vores europæiske nærmarkeder, som dermed stadig udgør rygraden i dansk eksport.


 

Noter

  1. Eksport er i denne analyse defineret som salg af varer og tjenester i udlandet og omfatter dermed ikke turisme. Turismeindtægter indgår i Danmarks Statistiks Input-Output-tabeller som privatforbrug. Hoteller og restauranter har eksempelvis en lille eksportandel, men de har en betydelig omsætning til udenlandske turister. Dermed undervurderes udlandets betydning for denne branche.
  2. Fabriksløs produktion er den del af eksporten, hvor selve salget sker fra Danmark, men hvor varerne ikke krydser den danske grænse. Det kan eksempelvis være en dansk virksomhed, hvor medarbejdere i Danmark sælger virksomhedens produkter til USA, men hvor varerne bliver sendt direkte fra Mexico til USA. Der anvendes færre medarbejdere og ingen maskiner i Danmark til den fabriksløse produktion.

Relateret indhold