Analyser

Guld på gaden 2021

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en nøgleudfordring for fremtidens erhvervsliv. Danske virksomheders adgang til kvalificerede medarbejdere er afgørende for at sikre vækst og styrke konkurrenceevnen. Der smides guld på gaden, når uddannelsesinstitutioner afviser kvalificerede ansøgere til uddannelser, hvis dimittender der er stor efterspørgsel efter på arbejdsmarkedet.

DI har de seneste år udgivet en analyse, som udpeger de universitetsuddannelser, hvor der med fordel kan oprettes flere studiepladser, da kvalificerede ansøgere afvises på trods af stor efterspørgsel efter dimittender. I år gentages denne analyse med professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser inkluderet samt et nyt ledighedsmål. Derudover udpeges de uddannelser med lav dimittendledighed, som har færre ansøgere end studiepladser, hvorfor alle kvalificerede ansøgere blev optaget i 2020.

Nedenstående tabel viser de 20 videregående uddannelser med lavest dimittendledighed målt inden for første år efter dimission, hvor der blev afvist kvalificerede ansøgere ved studieoptaget i 2020. Disse 20 uddannelser har alle en dimittendledighed under 16 pct. og afviste i alt 1.312 kvalificerede førsteprioritetsansøgere. Til sammenligning er den gennemsnitlige ledighed inden for første år efter dimission for alle erhvervsakademiuddannelser, professionsbachelor- og kandidatuddannelser 24 pct.

Top 20 videregående uddannelser med lavest dimittendledighed og afviste kvalificerede ansøgere

 

 

Afviste 1. prioritetsansøgere

Institution

Uddannelse

Ledighed

Antal

Andel

KU

Forsikringsmatematik

Universitetsuddannelse

      1,2%

100

56%

CBA City

Ejendomshandel

Professionsbachelor

      4,2%

64

22%

EAAA

Finansielle forretninger

Professionsbachelor

      5,6%

35

14%

KU

Matematik-økonomi

Universitetsuddannelse

      6,5%

41

39%

CBA City

Finansøkonom

Erhvervsakademiudd.

      7,6%

167

29%

CBA

Søerne

Handelsøkonom

Erhvervsakademiudd.

      8,2%

 65

40%

ITU

Softwaredesign

Universitetsuddannelse

 8,9%

56

21%

DTU

Informationsteknologi

Universitetsuddannelse

9,0%

20

15%

DTU

Elektroteknologi

Universitetsuddannelse

9,5%

19

21%

EAAA

Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

10,0%

56

14%

KU

Økonomi

Universitetsuddannelse

10,1%

59

16%

CBS

Erhvervsøkonomi og jura

Universitetsuddannelse

11,1%

96

41%

CBA Søerne

Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

11,3%

45

12%

DTU

Matematisk modellering og computing

Universitetsuddannelse

12,2%

10

12%

UCN

Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

12,2%

17

12%

AU

Jura

Universitetsuddannelse

13,8%

246

39%

EAAA

Finansøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

13,9%

66

21%

CBA Lyngby

Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

14,0%

18

32%

CBA Lyngby

Financial controller

Erhvervsakademiuddannelse

14,7%

46

32%

Dania

Erhvervsakademiuddannelse

15,3%

86

48%

Anm.: Professionsbachelor i hhv. ejendomshandel og finansielle forretninger er specialiseringer på professionsbacheloren i finans. Antal afviste førsteprioritetsansøgere er opgjort for studieoptaget 2020. Se metodeboks for definition af ledighedsmålet.

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt egne beregninger.

Forsikringsmatematik på Københavns Universitet (KU) har den laveste dimittendledighed, 1,2 pct., blandt de 20 uddannelser, og er samtidig den uddannelse, som afviser den største andel af kvalificerede ansøgere. Uddannelsen afviste mere end halvdelen af de kvalificerede førsteprioritetsansøgere i 2020.

Det er primært på samfundsvidenskabelige uddannelser inden for økonomi, erhvervsøkonomi og jura, hvor der afvises store andele af kvalificerede ansøgere på trods af den store efterspørgsel efter uddannelsernes dimittender. Blandt uddannelserne i ovenstående tabel blev der i alt afvist 1.011 ansøgere inden for økonomi, erhvervsøkonomi og jura.

Udvides analysen til alle videregående uddannelser med under 20 pct. dimittendledighed, så omfatter det 35 uddannelser, der afviste 2.917 kvalificerede ansøgere. Ud af de 35 uddannelser er knap 75 pct. af dem inden for økonomi, erhvervsøkonomi og jura. De afviste tilsammen 2.301 ansøgere.

På nogle uddannelser er situationen en anden; her optages alle kvalificerede ansøgere, da der udbydes flere studiepladser, end der er ansøgere. Det er særligt på STEM-uddannelser, hvor alle kvalificerede ansøgere optages, og dimittendledigheden samtidig er lav.

Top 20 videregående uddannelser med lavest dimittendledighed og alle ansøgere optaget

Institution

Uddannelse

Ledighed

Antal optagede

EA Midtvest

Vvs-installatør

Erhvervsakademiudd.

0,0%

12

EA Midtvest

Stærkstrømsinstallatør

Erhvervsakademiudd.

0,8%

6

SDU

Elektrisk energiteknologi

Diplomingeniør

4,2%

23

UCL

Stærkstrømsinstallatør

Erhvervsakademiudd.

4,2%

8

SDU

Softwareteknologi, ing.prof.bach.

Diplomingeniør

4,6%

63

ZBC

Næstved

Handelsøkonom

Erhvervsakademiuddannelse

5,5%

49

KU

Datalogi

Universitetsudd.

5,9%

246

SDU

Produktion (Produktionsteknik)

Diplomingeniør

5,9%

64

SDU

Elektronik og datateknik

Diplomingeniør

6,0%

39

UCN

Stærkstrømsinstallatør

Erhvervsakademiudd.

6,3%

10

AU

Bygningsdesign

Diplomingeniør

6,9%

82

IBA

Markedsføringsøkonom

Erhvervsakademiudd.

7,6%

47

AU

Informations/ kommunikationsteknologi

Diplomingeniør

7,7%

75

KEA

Stærkstrømsinstallatør

Erhvervsakademiudd.

8,1%

22

AAU

Landinspektørvidenskab

Universitetsudd.

8,3%

31

AU

Kemi (kemiteknik)

Diplomingeniør

8,6%

35

KEA

Vvs-installatør

Erhvervsakademiudd.

8,8%

17

DTU

Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Diplomingeniør

8,8%

32

SDU

Robotteknologi

Universitetsudd.

8,9%

66

EA Sydvest

Bygningskonstruktør

Professionsbachelor

9,3%

40

Anm.: Antal afviste førsteprioritetsansøgere er opgjort for studieoptaget 2020. Se metodeboks for definition af ledighedsmålet.

Kilde: Danmarks Statistiks registerdata samt egne beregninger.

Ud af de 20 uddannelser med lavest dimittendledighed og alle kvalificerede ansøgere optaget i 2020, er 18 af dem STEM-uddannelser. For alle 18 STEM-uddannelser er dimittendledigheden under 9 pct.

De 20 uddannelser optog tilsammen 995 ansøgere i 2020, hvoraf 899 blev optaget på de 18 STEM-uddannelser. Datalogi på KU har en dimittendledighed på 5,9 pct. og er den af uddannelserne med størst optag. Her blev alle 246 kvalificerede ansøgere optaget.

Blandt de 20 uddannelser med lavest dimittendledighed og alle ansøgere optaget, udbydes fem af dem på Syddansk Universitet (SDU). Alle fem er ingeniøruddannelser, og de optog i alt 260 kvalificerede ansøgere, svarende til hver fjerde af de optagede på de 20 listede uddannelser.

Sådan gjorde vi

Dimittendledighed er i denne analyse opgjort anderledes end for tidligere år. Nedenfor uddybes analysens datagrundlag og metode.

Måling af dimittendledighed

Ledige er i analysen defineret som alle dagpengemodtagere samt alle jobklare kontanthjælpsmodtagere. Begge type modtagere er inklusiv aktiverede (bruttoledige). Populationen af dimittender er betinget på, at de er i befolkningen året efter, at de dimitterer.

Dimittendledigheden i analysen er målt for dimittender, som dimitterede i studieåret 2018/2019. Der måles den gennemsnitlige ledighedsgrad inden for fortløbende 12 måneder efter dimission. De kan således være ledige mellem 0-100 pct. af de fortløbende 12 måneder efter dimission. Er en dimittend ledig i seks måneder efter dimission og kommer i beskæftigelse, på anden ydelse eller bliver selvforsørgende i måneden efter, så indgår vedkommende med 50 pct. ledighed i den samlede gennemsnitlige ledighed for alle dimittender. Ledigheden måles medio hver måned.

Måling  af optag

Opgørelsen af ansøgere til de pågældende uddannelser er opgjort ud fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i Danmarks Statistiks registerdata for studieoptaget 2020. For universitetsuddannelserne dækker optaget over bacheloruddannelsen.

Afviste kvalificerede ansøgere er opgjort som ansøgere, der har søgt uddannelsen som førsteprioritet, har opfyldt alle optagelseskravene og ikke er blevet optaget på uddannelsen. Ansøgere, som efter tilbud om optag er blevet afmeldt uddannelsen af enten institutionen eller vedkommende selv, tæller ikke med i opgørelsen, da dette kan skyldes, at vedkommende ikke har opfyldt optagelseskravene.

Kobling mellem optag og ledighed

For universitetsuddannelser er optag opgjort for bacheloruddannelsen, mens ledigheden er opgjort for den kandidatuddannelse, som bacheloruddannelsen hyppigst overbygges med.

For professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser er optag og ledighed opgjort for samme uddannelse, da disse uddannelser ikke er opdelt i en bachelor- og kandidatuddannelse, som det er tilfældet for universitetsuddannelserne.

Relateret indhold