Getty Images
12.05.21 DI Life Science Nyheder

Skærpet fokus på kronisk sygdom i kølvandet på corona

Ekspertpanel fra Danske Regioner fremhæver, at corona har givet anledning til at gentænkte forløb for mennesker med kronisk sygdom og multisygdom.

Det står klart, at der i 2020 har været en nedgang i aktiviteten for borgere med kronisk sygdom på sygehusene og i praksissektoren. Årsagen er både nedlukning og håndtering af corona, men også patienternes egen tilbageholdenhed med at søge læge og selvvalgt isolation af frygt for smitte.

Ekspertpanelet hæfter sig ved, at der i almen praksis ses et bekymrende fald i antallet af lungefunktionsundersøgelser, som bruges i opsporing og opfølgning på lungesygdomme.

Ekspertpanelet har en antagelse om, at den sociale ulighed i sundhed kan være øget under corona. Det kan for eksempel være på grund af  udskudte tider, hvor opfølgningen ligger hos den enkelte patinet.

Der er også observationer fra reumatologiske afdelinger, der tyder på, at gigtpatienters øgede selvisolation og angst har haft betydning for patienternes fysiske form og sygdomsudvikling. For mennesker, der er ramt på deres kognitive funktioner, som bl.a. borgere med demens, vurderes nedlukningen at have haft konsekvenser for sundhedstilstand og funktionsevne. Ekspertpanelet vurderer, at udviklingen skal følges, og at man bør handle på bekymrende tendenser, som kan give et sundhedsefterslæb i tiden efter corona.

Læs alle ekspertpanelets anbefalinger

Ekspertpanelet om kronisk sygdom og multisygdom

Download

Ekspertpanelets observationer og forslag til handlinger

Download

Læs mere om ekspertspanelets vurderinger på Danske Regioners hjemmeside.

Rikke Bruun Uggerhøj
Skrevet af:

Rikke Bruun Uggerhøj

Relateret indhold