DI Mener:

Flere flygtninge skal i job

Der er brug for, at flere flygtningene hurtigt kommer i job. Virksomhederne tager et medansvar og er parate til at ansætte endnu flere flygtninge. Men der er brug for tiltag, der gør denne indsats lettere.

En tidlig integration af flygtninge og deres familier har stor betydning for både den enkelte og for samfundet. Det kan få store omkostninger både personligt og økonomisk, når integrationen slår fejl. I DI mener vi, at job er nøglen til integration, og at det derfor er helt afgørende, at vi får flygtninge i job.

Flygtninge er som udgangspunkt en økonomisk belastning, og hverken Danmark eller resten af Europa kan som samfund holde til at åbne for store strømme af flygtninge. Men de flygtninge, som kommer til Danmark og får lovligt ophold, er vi nødt til at se som en ressource – og få dem hurtigst muligt i job, så de kan bidrage til vores fælles velfærd.

I første omgang handler det om at komme ud på en arbejdsplads og lære det danske sprog og den danske arbejdskultur at kende. På længere sigt handler det om at tilegne sig de kvalifikationer og kompetencer, der skal til, for at opnå fast beskæftigelse, så man kan forsørge sig selv og sin familie.

Virksomheder vil gerne ansætte flere flygtninge

Flygtninge har historisk haft meget svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. I marts 2016 indgik arbejdsmarkedets parter og regeringen en aftale, hvor rammerne blev sat for en ny integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte med fokus på vejen til job allerede fra første dag i indsatsen. Siden er mange flygtninge kommet i job, men der er fortsat lang vej endnu. Beskæftigelsesniveauet for flygtningene er stadig væsentligt lavere end for resten af befolkningen.

Mange virksomheder har i dag flygtninge ansat og gør en stor indsats for at integrere dem på virksomhederne. Spørger man virksomhederne, er de parate til at tage imod flere nye medarbejdere. I en undersøgelse fra DA fra udgangen af 2015 siger 70 pct. af virksomhederne, at de gerne vil ansætte flygtninge.

Kortere sagsbehandlingstid og bedre fordeling af flygtninge

De gode takter, der er kommet med den nye integrationsindsats, skal selvfølgelig fortsætte. Men DI mener, at man med yderligere tiltag kan forbedre rammerne for indsatsen og få endnu flere flygtninge ud på virksomhederne og i beskæftigelse.

Der er brug for at forkorte sagsbehandlingstiden for asylansøgninger. Flygtninges motivation for at søge job og integrere sig i samfundet falder hurtigt de første måneder i landet, mens de venter på afgørelsen, om de får ret til ophold. Hvis den kommunale integrationsindsats kan komme hurtigere i gang, kan det gøre vejen til job hurtigere og lettere.

Der er brug for en ny visitationsmodel, så flygtningene i højere grad bliver fordelt på de enkelte kommuner, med afsæt i hvor der er gode jobmuligheder. Det vil øge flygtningenes chancer for at finde det rette job. I dag er fordelingen baseret på et kvotesystem, der tager højde for, at flygtningene skal fordeles ligeligt under hensyn til de kommuner, der har en høj andel af borgere med ikke-vestlig baggrund. Men der ses ikke på, hvor arbejdspladserne ligger henne, så flygtninge sendes også steder hen i landet, hvor jobmulighederne er beskedne. 

Kommunal task-force, længere virksomhedspraktik og adgang til uddannelse

Selv om integrationsindsatsen har ændret sig meget det seneste år, er der fortsat store kommunale forskelle på, hvordan den enkelte kommune griber indsatsen an. For at sikre en sammenhængende indsats i hele landet, mener DI, at der i alle kommuner skal nedsættes en task-force, der har overblikket over jobmulighederne i området og ansvaret for at sammensætte målrettede jobforløb, så den enkelte flygtning tidligt får tilbudt en relevant virksomhedsrettet indsats.

Derudover mener DI, at virksomhedspraktik for personer omfattet af integrationsprogrammet som udgangspunkt bør vare op til 26 uger i stedet for 13 uger som i dag. En virksomhedspraktik på blot 13 uger gør det svært for flygtninge og virksomheder at lære hinanden at kende og vurdere, om der er grobund for en efterfølgende ansættelse. Det skyldes, at flygtninge sideløbende med virksomhedspraktik skal deltage i danskundervisning og kan blive kaldt til møder på jobcenteret, hos lægen og lignende i arbejdstiden.

Der kan være unge flygtninge, som har så gode kompetencer med fra deres hjemland, at det giver mening, at de fortsætter deres uddannelse i Danmark. Det er især relevant på områder, hvor virksomheder efterspørger arbejdskraft. Derfor mener DI, at hvis en kompetenceafklaring viser, at en flygtning er næsten faglært i en dansk sammenhæng og har forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse, skal personen have adgang til at supplere sine medbragte kompetencer på en erhvervsuddannelse.

Steen Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk