DI Analyser Analyser

Et år med corona har kostet SMV'erne dyrt

Hver fjerde SMV’er har tabt mindst 20 pct. af deres omsætning under det første år af coronapandemien. Særligt SMV’er med meget eksport har indkasseret store tab, som vil tage lang tid at vinde tilbage. Det er en bekymrende udvikling, da SMV’erne i de seneste år har bidraget med en betydelig del af fremgangen i den danske eksport.

Store dele af dansk erhvervsliv er hårdt presset af coronakrisen. Det gælder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder (SMV’er)1 , der siden coronakrisen startede, og samfundet første gang lukkede ned for præcis et år siden, har været ramt hårdt på omsætningen.

Anm.: De skraverede felter angiver virksomheder, som har haft hhv. en reduktion eller forøgelse i deres omsætning på mere end 20 pct. under coronapandemien. Virksomheder, der har svaret "ved ikke" på spørgsmålet, er udeladt.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Således har over halvdelen af landets SMV’er oplevet, at deres omsætning er faldet under coronapandemiens første år i forhold til de 12 måneder forinden, mens godt en fjerdedel har øget omsætningen (beskæftigelsesvægtet). Og for cirka hver fjerde SMV’er har omsætningsnedgangen været på mere end 20 pct. Det viser en ny rundspørge til DI’s medlemmer med svar fra over 800 virksomheder.

Coronakrisen har især været hård for de SMV’er, som lever af eksport. SMV’er, hvor eksporten udgør over halvdelen af omsætningen, har oplevet et gennemsnitligt omsætningsfald på ca. 13 pct. under coronapandemiens første år i forhold til de foregående 12 måneder (beskæftigelsesvægtet). Virksomheder med lavere eksportandel, eller som alene sælger til hjemmemarkedet, er også blevet ramt hårdt med en gennemsnitlig omsætningsnedgang på 8-9 pct. Store virksomheder med flere end 100 medarbejdere er sluppet lidt nådigere, omend de stadig har haft en omsætningsnedgang på 6 pct.

Anm.: Lavt salg til udlandet angiver virksomheder, hvor eksport udgør 50 pct. eller derunder af omsætningen. Virksomheder med højt salg til udlandet angiver virksomheder, hvor eksport udgør mere end 50 pct. af omsætningen.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2021

Samlet tabte dansk erhvervsliv 110 mia. kr. i eksport af varer og tjenester i 2020, hvilket understreger, at de danske eksportvirk-somheder har måtte tage nogle drøje hug under coronakrisen.2

SMV’erne skal være med til at løfte dansk eksport ud af krisen

Antallet af danske virksomheder, der er registreret med en samlet eksportaktivitet af varer og tjenester på 10 pct. eller derover af
virksomhedens årlige omsætning – her kaldet for eksportvirksomheder – er steget ganske betragteligt over den seneste årrække. I perioden fra 2010 til 2018 steg antallet af eksportvirksomheder med over 7.000, svarende til en stigning på omkring 40 pct. I 2018 var der i alt godt 24.800 eksportvirksomheder i Danmark (seneste tilgængelige tal fra Danmark Statistiks regnskabsstatistik).

Væksten i antal eksportvirksomheder fra 2010 til 2018 kan særligt tilskrives mikrovirksomheder med færre end 20 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på højst 30 mio. kr., der stod for 85 pct. af den samlede tilvækst.3 Der har også været vækst i antallet af små og mellemstore og helt store virksomheder, men SMV’erne udgør fortsat hele 94 pct. af det samlede antal eksportvirksomheder i Danmark.

Anm.: Eksportvirksomheder er defineret ved virksomheder, hvor eksport udgør mindst 10 pct. af omsætningen.

Kilde: Generel firmastatistik fra Danmarks Statistiks forskeradgang og DI

De danske virksomheder eksporterede i 2018 for næsten 1.200 mia. kr. Siden 2010 er eksporten steget markant, hvilket især skyldes, at flere store virksomheder fylder mere i eksportlandskabet. Eksportomsætningen blandt de store virksomheder steg fra ca. 700 mia. kr. i 2010 til over 1.000 mia. kr. i 2018 (svarende til en vækst på 45 pct.). Til sammenligning steg SMV’ernes eksport fra ca. 135 til 174 mia. kr. i samme periode (svarende til en vækst på 29 pct.). Dermed noterede SMV’erne på 94 pct. af alle eksportvirksomheder sig for beskedne 15 pct. af den samlede eksportomsætning i 2018.

Anm.: Eksportvirksomheder er defineret ved virksomheder, hvor eksport udgør mindst 10. pct. af omsætningen.

Kilde: Generel firmastatistik fra Danmarks Statistiks forskeradgang og DI

Udviklingen i eksporten er dog langt mere afhængig af SMV’erne, end ovenstående tal umiddelbart tilsiger. Dette skyldes blandt andet, at en stor del af eksportfremgangen kommer fra SMV’er, der over tid har formået at vokse sig så store, at de teknisk set ikke længere er at betragte som SMV’er. Alene i perioden fra 2015 til 2018 voksede 331 virksomheder sig ud af SMV-segmentet, svarende til omkring hver femte af de i alt ca. 1.600 store eksportvirk-somheder, der var i Danmark i 2018. Hvis vi går helt tilbage til 2010 var det op mod hver tredje af de store eksportvirksomheder i 2018, der havde formået at vokse sig stor i løbet af den 8-årige periode.

Anm.: SMV'er omfatter virksomheder med færre end 100 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på højst 150 mio. kr.

Kilde: Generel firmastatistik fra Danmarks Statistiks forskeradgang og DI.

Ved at følge virksomhederne over tid er det muligt at medregne løftet til eksporten, der kommer fra den underskov af vækstorienterede SMV’er, der vokser sig ind i gruppen af store eksportvirksomheder. I perioden fra 2015 til 2018 bidrog de virksomheder, der var SMV’er i 2015, med mere end halvdelen af den samlede fremgang i eksporten på ca. 73 mia. kr., hvilket bl.a. skal tilskrives et stort bidrag fra SMV’er, der voksede sig store.4 Det skal dog nævnes, at udviklingen i den samlede eksport er stærkt drevet af de helt store virksomheder, som omfatter både virksomheder med stor tilbagegang og stor fremgang. SMV’ernes andel af den samlede eksportfremgang vil derfor variere en del over tid, afhængig af udviklingen i de store virksomheders eksport. Ikke desto mindre fremstår det tydeligt, at SMV’er har større betydning for udviklingen i eksporten, end det ofte fremstilles i debatten om SMV’er som vækstmotoren i dansk økonomi.

Anm.: SMV'er omfatter virksomheder med færre end 100 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på højst 150 mio. kr. i udgangsåret. Eksport fra nystartede virksomheder er opgjort efter virksomhedsstørrelse i slutåret.

Kilde: Generel firmastatistik fra Danmarks Statistiks forskeradgang og DI

Hvordan hjælpes SMV’erne tilbage på eksportmarkederne?

Efter et år med kraftig tilbagegang i dansk eksport og endeløse restriktioner er der behov for at se fremad nu, hvor smitten synes at være på retur, og hvor vaccinerne vinder frem. Det er afgørende, at der hurtigt igangsættes tiltag, der kan styrke de danske virksomheder og være med til at understøtte virksomhedernes salg både herhjemme og i særdeleshed på vores vigtigste eksportmarkeder.

Mere end halvdelen af SMV’erne med eksport – og næsten to ud af tre af de store eksportvirksomheder – svarer i DI’s Virksomheds-panel, at der er behov for at åbne mere op for erhvervsrejser for at understøtte virksomhedens salg i den aktuelle situation. Karantæneregler, rejsevejledninger og flyruter er med til at vanskeligøre adgangen til de udenlandske markeder. Herudover vurderer lidt over hver tredje i de to grupper af virksomheder, at det er nødvendigt at fjerne de indenlandske restriktioner, der er blevet indført under coronakrisen.

Den manglende tilstedeværelse hos kunderne skaber frygt for, at dansk erhvervsliv har mistet fodfæste i forhold til deres udenlandske konkurrenter. Ofte er prisen en helt central konkurrenceparameter, og derfor vil lavere skatter og afgifter styrke eksportvirksomhederne i den internationale konkurrence. SMV’erne anser i lidt højere grad end de store virksomheder lavere skatter og afgifter som et nødvendigt tiltag til at understøtte deres salg i den aktuelle situation, hvilket også vil hjælpe virksomhederne på hjemmemarkedet, som er underlagt konkurrence fra udlandet. Det gælder eksempelvis de mange underleverandører til eksportvirksomhederne.

Anm.: Figuren omfatter alene virksomheder med salg til udlandet.

Kilde: DI's Virksomhedspanel, marts 2021

Endelig efterspørger SMV’erne også bedre adgang til kapital via offentlige ordninger, støtte til eksportmedarbejdere (herunder boots-on-the-ground forløb) samt mere viden om situationen på eksportmarkederne. Coronakrisen har ført til store omvæltninger i Danmark og udlandet, som påvirker virksomhedernes forretningsmuligheder, og det kan være svært for den enkelte virksomhed at følge med i den hastige udvikling. Derfor efterspørger en del virksomheder mere viden om situationen på de enkelte eksportmarkeder, der kan understøtte de eksisterende initiativer på området og være med til at hjælpe eksportvirksomhederne på udenlandske markeder.5

Cirka hver sjette eksportvirksomhed er kommet så stærkt igennem coronakrisen, at den på nuværende tidspunkt ikke mener, at det er nødvendigt med flere tiltag for at understøtte deres salg

Definitioner af eksportvirksomheder og SMV’er

I analysen er en eksportvirksomhed defineret ved, at den har en eksportaktivitet af varer og tjenester på mindst 10 pct. af den årlige omsætning. Ved at bruge denne minimumsgrænse for eksportandelen frasorteres ca. 18.000 virksomheder, som tilsammen havde en samlet eksportaktivitet på ca. 27 mia. kr. i 2018. Det svarer til ca. 2 pct. af den samlede eksportaktivitet på i alt 1.211 mia. kr. i 2018.


I analysen afgrænses virksomhedsstørrelse ud fra antal fuldtidsansatte og årlig omsætning. Tilføjelsen af et omsætningskriterium for definitionen af SMV’er vil medføre en forskydning opad, således at nogle virksomheder med færre end 100 ansatte og en årlig omsætning på over 150 mio. kr., vil være karakteriseret som en stor virksomhed (og tilsvarende for de mindre størrelsesintervaller). Denne afgrænsning lægger sig op ad EU’s definition, der ligeledes har et omsætningskriterium med i deres afgrænsning af SMV’er. Det gøres for at få en mere retvisende afgrænsning af store virksomheder.

I den del af analysen, der bygger på svar fra DI’s Virksomhedspanel, er virksomhedsstørrelse alene opgjort ud fra antal fuldtidsansatte.

Kilde: Generel firmastatistik fra Danmarks Statistiks forskeradgang og DI.

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Analysen bygger på svar fra 801 virksomheder i en spørgeundersøgelse, hvor 6.268 virksomheder er blevet adspurgt.
  • Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra den 25. februar til den 4. marts 2021.
  • Panelet består af et repræsentativt udsnit af DI's medlemskreds. Virksomhederne i panelet dækker lige fra de mindste virksomheder til de største virksomheder i Danmark.
  • Virksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen 68.000 - 113.000 lønmodtagere.

 

Noter

  1. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) er i DI's Virksomhedspanel defineret som virksomheder med færre end 100 fuldtidsansatte.
  2. Se nyhed på DI Business: "Eksporttab på corona runder 110 mia. kr. - DI udvider hjælp", 8. februar 2021
  3. I den del af analysen, der baserer sig på regnskabsstatistik fra Danmarks Statistik, er virksomhedsstørrelse opgjort ud fra antal fuldtidsansatte og et omsætningskriterium for virksomheden. SMV'er omfatter her virksomheder med under 100 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på højst 150 mio. kr. Se bilag.
  4. SMV'erne bidrog med ca. 42. mia. kr. til den samlede eksportfremgang. Heraf stod de SMV'er, der i løbet af perioden voksede sig så store, at de teknisk set ikke længere var at betragte som SMV'er, for de ca. 24 mia. kr.
  5. DI har blandt andet etableret en "Own man in" løsning, som er en markedsopstartsplatform, der gennem rekruttering af en eller flere lokale medarbejdere, tilbyder danske virksomheder en lokal repræsentation i Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Mexico. Se nyhed på DI Business "Own man in".

Relateret