DI Mener:

Cirkulær økonomi

Effektiv udnyttelse af ressourcerne er en vigtig konkurrenceparameter. Danske virksomheder skal være blandt verdens mest ressourceeffektive i 2025.

Anvendelse af råvarer er en voksende del af mange virksomheders produktionsudgifter. Sammenholdt med globale megatrends som stigende befolkningstal, voksende middelklasse og urbanisering betyder det, at effektiv ressourceudnyttelse er en vigtig konkurrenceparameter nu og i fremtiden.

Det er DI’s målsætning, at danske virksomheder i 2025 er blandt verdens mest ressourceeffektive virksomheder. Cirkulær økonomi handler om at drive forretning smartere ved at nytænke forretningsmodeller, værdikæder, produktionsprocesser og produkter – lige fra design over brugsfasen til affalds- eller genbrugsfasen. Det kræver en stor forandring. Produkter og materialer skal designes, så de kan bruges igen, deles eller sælges som en service.

DI mener, at cirkulær økonomi kan bane vej for arbejdspladser og give danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel. Det kan være en katalysator for innovation, ressourceeffektivitet og samtidig øge virksomhedernes forsyningssikkerhed af begrænsede ressourcer. Formår danske virksomheder at bevare materialer i et cirkulært kredsløb, så står vi med morgendagens løsninger, som vil blive efterspurgt i hele verden.

National strategi og bedre europæiske rammer

DI arbejder på en række områder for at styrke udviklingen af den cirkulære økonomi.

Regeringen fremlagde i efteråret 2018 en strategi for cirkulær økonomi. DI deltager i arbejdet for at implementere strategien.

Der er brug for at ændre EU’s affaldstransportforordning, så der reelt etableres et indre marked for affald/sekundære råvarer, der kan sikre markedsdrevne cirkulære løsninger. Et velfungerende indre marked for ny og bedre anvendelse af sekundære ressourcer vil være en nøgle til omstillingen.

Der skal være bedre tilgængelighed af ressourcer. Vi bør grundlæggende regulere sekundære ressourcer ligesom andre produkter - og ikke som affald. I Danmark skal vi organisere affaldssektoren på en måde, som sætter ressourcerne fri og ensretter indsamlingen.  Det vil sikre adgang til større ensartede mængder af affald og medvirke til udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller og til investeringer i innovation - og dermed bedre og billigere genanvendelsesmuligheder.

Den offentlige sektor bør være driver for cirkulær økonomi. Den store indkøbsvolumen i den offentlige sektor kan bruges strategisk til at drive en cirkulær omstilling. Det kan ske ved øget brug af funktionskrav, brug af totaløkonomiske vurderinger og ikke mindst øget markedsdialog.

Det er også afgørende at øge støtte og finansieringsmulighederne til investeringer i forretningsudvikling, test og demonstration af de nye teknologier samt skabe bedre platforme og infrastruktur til implementeringen af cirkulære løsninger.

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk