DI arbejder for bæredygtig vækst globalt

Vi indgår i udviklingssamarbejder med erhvervsorganisationer i udviklingslande for at støtte grøn omstilling, bedre uddannelser, ansvarlige virksomheder og mere social dialog.

Ukraine

Local partner: Federation of Employers of Ukraine

North Africa

Local partners:

Morocco: Confédération Générale des Entreprises du Maroc,

Algeria: Forum des Chefs d'Entreprises,

TunisiaUnion Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat

Middle East

Local partners: Turkish Confederation of Employer Association, Federation of Egyptian Industries, Jordan Chamber of Industry

East Africa

Local partners: Addis Ababa Chamber of Commerce & Sectoral Associations, Kenyan Association of Manufacturers, Federation of Uganda Employers, Private Sector Foundation Rwanda, Association des Employeurs du Burundi, Association of Tanzania Employers, Zanzibar Employers Association

South Africa

Local partner: National Business Initiative

India

Local partners: Indian Green Building Council and Confederation of Indian Industry

Myanmar

Local partner: Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry

The Philippines

Local partner: Employers Confederation of the Phillippines

Danske erfaringer skaber bæredygtig vækst. DI indtager en aktiv rolle i dansk udviklingsbistand, fordi et sundt erhvervsliv er en forudsætning for bæredygtig vækst og gode job (FN's verdensmål nr. 8). Vi bidrager med erfaringer fra det danske arbejdsmarked og viden om de betingelser, der skal være til stede for at udvikle og drive sunde virksomheder.

Vi arbejder gennem tætte partnerskaber. Vores projekter bygger på langvarige samarbejder med udenlandske erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Vi arbejder samtidig tæt sammen med fagbevægelsen, myndigheder og NGO'er for at sikre langsigtet bæredygtig udvikling. Partnerskaberne er støttet af dansk udviklingsbistand samt andre private og offentlige donorer.

Vi arbejder i 17 lande med base fra vores hovedkvarter i København samt vores kontor i Indien og vores østafrikanske kontor med base i Kenya. 

Grøn omstilling

Hvis vi skal lykkes med en retfærdig grøn omstilling, vil virksomheder spille en afgørende rolle.

Den private sektor har med stor succes øget graden af velstand og skabt økonomiske muligheder for den enkelte. Men som biproduktet har virksomheder også skabt store mængder affald og drivhusgasser.

Derfor vil fremtidens vindervirksomheder fokusere på bæredygtige og cirkulære løsninger, der skaber grøn energi, mindsker forurening og øger graden af genanvendelse.

En retfærdig grøn omstilling kræver ikke blot, at vi gør produktionen bæredygtig med biologiske briller. Omstillingen skal også være socialt bæredygtig og sikre, at eksempelvis fattige kulminearbejdere får mulighed for at erhverve sig grønne kompetencer, der kan sikre dem et ordentligt job, når kulminen lukker.

Gennem vores partnerskaber med erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer og samarbejde med fagbevægelse, myndigheder og andre nøgleaktører, støtter vi den private sektor i at bidrage til en bæredygtig fremtid.

Vi støtter blandt andet virksomheder i at dokumentere og mindske deres co2-udledning, vi hjælper organisationer i at udvikle cirkulære værdikæder, der sikrer at materialer bliver genanvendt. Og vi bidrager til offentligt-private samarbejder der sikrer de rette juridiske rammer for at virksomheder kan tilbyde nye, innovative løsninger, der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige.

Case: Cirkulær økonomi i Kenya

Erhvervsrettede uddannelser

Begrænset adgang til kvalificeret arbejdskraft hæmmer vækst, jobskabelse og den grønne omstilling i mange udviklingslande.

Flere unge mennesker tager i dag videregående uddannelser. Men selvom tekniske uddannelser ofte er den bedste vej til et ordentligt job, tager mange en akademisk uddannelse, der anses som finere – men som der ikke giver kompetencer, der er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Derfor formår alt for mange unge med uddannelser ikke at finde et relevant arbejde. De ender i stedet ofte med at udføre lavt kvalificeret arbejde i den uformelle sektor – uden sikkerhed i ansættelsen, ret til sygedage og pension.

Det skader også den grønne omstilling, da det er umuligt at gennemføre den uden kompetente køleteknikere, elektrikere og byggeteknikere.

Vi arbejder for, at virksomheder er med til at sikre, at studerende får kompetencer, der vil gavne dem på arbejdsmarkedet.

I Danmark spiller arbejdsgiverorganisationer en central rolle med at identificere virksomheders behov og sikre, at for eksempel tekniske skoler uddanner eleverne i anvendelige teknikker på moderne maskiner.

De erfaringer bruger vi i samarbejdet med vores partnere, så færre fremover skal uddanne sig direkte til arbejdsløshed eller prekære ansættelsesforhold.

Case: Grønne erhvervsuddannelser i Sydafrika

Ansvarlige virksomheder

Virksomheder har et ansvar for at sikre ordentlige arbejdsforhold, at tilbyde lige muligheder og for sin påvirkning af det omkringliggende samfund.

Den private sektor skal sikre, at dens produkter og services udføres under ordentlige forhold, der ikke er i strid med blandt andet menneskerettighedskonventionen.

Retten til et arbejde valgt uden tvang er en menneskeret. Men alt for mange kan ikke finde et ordentligt job på grund af for eksempel deres køn, seksualitet eller status som flygtning eller migrant.

Sammen med vores partnere arbejder vi for at styrke ligheden på arbejdsmarkedet, så alle får mulighed for at have et ordentligt arbejde og opnå økonomisk selvstændighed. Vi arbejder for at inkludere ligestillingsproblematikker i arbejdsmarkedslovgivningen og overenskomster, og vi hjælper virksomheder med at lave HR- og arbejdsmiljøpolitikker, som skaber lige muligheder for alle.

Endelig støtter vi også virksomheder i partnerlandene med at leve op til deres forpligtelser inden for bæredygtighedsrapportering samt business and human rights, herunder nye lovkrav om ESG-rapportering og due diligence.

Samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere (social dialog)

Konstruktivt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter er nødvendigt for at opnå bæredygtig vækst og stabilitet på arbejdsmarkedet.

Social dialog er den tekniske betegnelse for drøftelser og forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere om spørgsmål som f.eks. lønninger og arbejdsvilkår.

Forudsætningen for en produktiv social dialog er, at der findes stærke og ligeværdige arbejdsmarkedsorganisationer, som har tillid til hinanden og de aftaler, de indgår.

I Danmark har vi en mere end hundrede år lang tradition for social dialog. Det kalder vi den "danske model". Centrale arbejdsmarkedsspørgsmål afgøres af arbejdsmarkedets parter uden statslig indblanding.

I mange udviklingslande er der ingen tradition for social dialog mellem fagforeninger og arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer. Dette øger risikoen for arbejdskonflikter og strejker, der skader virksomheders evne til at tjene penge og øger antallet af usikre job til skade for arbejdstagere, virksomheder og samfund.

DI samarbejder med den danske fagbevægelse og lokale arbejdsmarkedsorganisationer for at hjælpe arbejdsgivere og arbejdstagere i udviklingslandene med at indgå og overholde aftaler og derigennem opnå fordelene ved en god social dialog.

Case: Socialt akademi i Marokko

Cases

Publikationer

Udvalgte resultater fra vores strategiske partnerskab med  Danida

Konsortium med fagbevægelsen skaber udvikling

Læs mere om, hvordan DI og fagbevægelsen hjælper vores søsterorganisationer i udviklingslande med at   etablere grønne, tekniske uddannelser i Sydafrika, skabe en cirkulær økonomi for plastaffald i Kenya,  hjælpe filippinske arbejdsgivere gennem COVID-19-krisen og meget mere.

Erfaringer fra det danske arbejdsmarked

DI's udviklingsprojekter foregår i tæt samarbejde med den danske fagbevægelse. Vi bygger på vores erfaringer fra det danske arbejdsmarked, hvor vi er stærke, ligeværdige parter, som sidder ved samme bord – men på hver sin side.

Flere kvinder på arbejdsmarkedet i Mellemøsten og Nordafrika

Foregangsvirksomheder deler deres erfaringer

HR-chefer og medarbejdere fra fem helt forskellige virksomheder i Egypten, Jordan og Marokko deler deres erfaringer med at øge andelen af kvindelige ansatte. Publikationen er en del af DI's og Ulandssekretariatets indsats i Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

Kun 18% af regionens kvinder er på arbejdsmarkedet

Kvinders lave deltagelse på arbejsmarkedet skyldes en komples blanding af kulturelle, juridiske og økonomiske faktorer. Det hæmmer kvinders muligheder for at blive økonomisk selvstændige og dermed kunne tage ejerskab over deres eget liv. Men nogle virksomheder er i fuld gang med at prøve at ændre dette.
Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk