Ansvarlighed i globale værdikæder

Her kan du finde frivillige internationale retningslinjer for due diligence og info om kommende lovkrav for virksomheder på 250+ ansatte.

Foto: Colourbox

Hvad er due diligence?

Due diligence refererer til en proces, hvor virksomheder identificerer, forebygger, mindsker og redegør for deres indvirkning på det omkringliggende samfund.

Due diligence processen omfatter seks trin, der giver virksomheder mulighed for at arbejde metodisk med at vurdere og håndtere risici og påvirkning på menneskerettigheder, klima og miljø, der er forbundet med virksomhedens aktiviteter, produkter eller tjenester, både i virksomhedens egen drift og i værdikæde.

Foto: OECD's 6 trins model

Målet er at forhindre og håndtere eventuelle negative påvirkninger af  virksomhedens omverden, der kan opstå som følge af virksomhedens aktiviteter.

Due diligence er en dynamisk proces, der kræver tilpasning i den enkelte virksomhed; der findes ikke en standardløsning, der passer til alle.

Menneskerettigheder og erhvervsliv

Begrebet due diligence har sin oprindelse i FN's vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv og er en del af OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. En række europæiske lande har allerede indført due diligence lovgivning: Tyskland, Frankrig og Holland. 

Hvorfor arbejde frivilligt med due diligence?

Den 14. december 2023 nåede Rådet og Europa-Parlamentet frem til en foreløbig aftale om Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD/CS3D/CSDD), der vil fastsætte reglerne om due diligence.

Aftalen skal først endelig godkendes, men når dette er sket, forventer vi en implementeringsfase på to år før den træder i kraft i dansk lovgivning, det vil sige omkring primo 2026.

CSDDD vil gælde for:

 • store virksomheder med mere end 500 ansatte
 • virksomheder med op til 250 ansatte i særlige risikosektorer (tekstil, landbrug, herunder skovbrug og fiskeri, fødevarer, udvinding af mineraler, og byggeri).

Mindre virksomheder vil også blive indirekte omfattet af CSDDD, hvis de er leverandører til en større virksomhed, som er omfattet af loven. De vil bl.a. kunne blive mødt af krav fra den større virksomhed om f.eks. at inkorporere due diligence i arbejdsgange eller at dokumentere, at virksomheden ikke har negative indvirkninger på mennesker og miljø.

Det er derfor en god idé, at man allerede nu forbereder sig og igangsætter arbejdet med due diligence for bæredygtighed.

Publikationer

Følg med i kommende lovgivning

Kommende ESG-lovgivning

Publikationer

Nyhedsoverblik ESG og bæredygtighed

Hent oversigt

Kom godt i gang med due diligence

Due diligence er ikke blot forbeholdt store virksomheder; det kan faktisk være en fornuftig beslutning at igangsætte en due diligence-proces uanset størrelsen på virksomheden.

Du kan som virksomhed være med til at modvirke negative indvirkninger på menneskerettigheder og miljø, hvis du arbejder med due diligence i dine værdikæder. Endvidere bliver due diligence i stigende grad integreret i lovgivningen, hvilket medfører skrappere krav til større virksomheder, der også vil påvirke SMV'er indirekte.

Webinarer

Hvorfor skal jeres virksomhed arbejde med due diligence? Hvad er due diligence og hvad er fordelene ved at komme i gang? Hvilke regler gælder og kommer? Og hvilke værktøjer kan jeg bruge i min virksomhed? Se eller gense DI Handels webinarer:

Hvorfor skal jeres virksomhed arbejde med due diligence? Sådan bruger du due diligence værktøjerne

FN's Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, ”UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, blev enstemmigt vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011. Retningslinjerne opstiller en klar sondring mellem, hvad der forventes af regeringer, og hvad der forventes af virksomheder.

Hvad går det ud på?

FN’s principper repræsenterer den globale standard for forventet ansvarlig adfærd. De definerer, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at undgå og håndtere virksomheders negative indvirkning på menneskerettighederne. Principperne bygger på tre fundamentale søjler:

 1. Staternes forpligtelser til at respektere, beskytte og håndhæve menneskerettighederne.
 2. Virksomhedernes forpligtelser til at overholde gældende love og respektere menneskerettighederne.
 3. Adgang til effektive klageinstanser i tilfælde af brud på menneskerettighederne.

Hvem er omfattet?

FN’s principper gælder for alle stater og for alle virksomheder uanset størrelse, sektor, struktur, ejerskab eller lokalitet. De giver en opskrift på, hvad der kræves for at respektere menneskerettighederne.

Principperne betoner, at virksomheder uanset størrelse har samme ansvar for at respektere menneskerettighederne i såvel egen operation som i sin leverandørkæde. Det anerkendes dog, at ansvaret i praksis afhænger af virksomhedens størrelse og mulighed for at gøre sin indflydelse gældende.

Hvordan leves der op til det?

Virksomheder skal undgå at forårsage krænkelser eller medvirke til negativ indvirkning på menneskerettighederne gennem egne aktiviteter, produkter eller services. Samtidig bør de søge at forebygge eller afbøde negative indvirkninger som er direkte knyttet til virksomheden gennem forretningsforbindelser f.eks. i leverandørkæden.

For at leve op til dette bør virksomheder etablere hensigtsmæssige foranstaltninger til at forebygge krænkelser og reagere, hvis de bliver opmærksomme på mulige krænkelser. Det betyder, at virksomheder bør:

 • Have politikker, der respekterer menneskerettighederne.
 • Udvise rettidig omhu (due diligence) ved at etablere processer, der kan identificere, forebygge, udbedre og redegøre for de risici, der måtte være, for at menneskerettighedskrænkelser kan indtræffe.
 • Oprette processer for at udbedre eventuelle negative indvirkninger på menneskerettighederne.

Læs mere

Læs Global Compacts danske oversættelse af FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv.

I FN’s Interpretive Guide kan du læse mere om, hvordan man som virksomhed skal forstå og fortolke principperne.

OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder

OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder, ”OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne omhandler emner inden for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og korruption.

Hvad går det ud på?

OECD’s retningslinjer for Multinationale Virksomheder beskriver forventningerne til den enkelte virksomheds ansvarlighed i en globaliseret verden præget af komplekse værdikæder på tværs af landegrænser. Retningslinjerne angiver, hvordan virksomheder kan minimere den negative indvirkning, deres aktiviteter kan give anledning til, for i stedet at bidrage positivt til økonomiske, sociale og miljømæssige forbedringer.

Retningslinjerne blev vedtaget for første gang i 1976 og er senest blevet opdateret i juni 2023. Med den seneste opdatering er retningslinjerne blevet opdateret inden for centrale områder som klima, biodiversitet og teknologi. Derudover udvides anbefalingerne og metoden til due diligence for virksomhederne. 

Hvem er omfattet?

51 lande har tiltrådt OECD-retningslinjerne, heriblandt 13 ikke-OECD lande. Det er disse staters regeringer, som har ansvaret for de enkelte nationale kontaktpunkter og efterlevelse af retningslinjerne.

Retningslinjerne gælder alle virksomheder med base i de lande, der har tiltrådt retningslinjerne, når de opererer såvel inden for som uden for disse lande. Overholdelse af retningslinjerne er frivillig for virksomhederne og kan ikke håndhæves retsligt. Dog kan nogle af de områder, der dækkes af retningslinjerne, også være underlagt national lovgivning og internationale forpligtelser.

Hvordan leves der op til det?

Det danske, nationale kontaktpunkt, National Contact Point (NCP) behandler sager om organisationers, offentlige virksomheders og myndigheders negative indvirkning på samfundet ifølge retningslinjerne. Derudover skal institutionen også udbrede kendskabet til OECD’s retningslinjer. 

Læs mere

Læs OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Læs OECD's Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

Læs mere om det danske nationale kontaktpunkt til OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

Due Diligence i Praksis | UN Global Compact Network Denmark

Denne guide er målrettet små- og mellemstore virksomheder inden for alle sektorer og har til formål at være en tilgængelig, konkret og praktisk anvendelig støtte til arbejdet med due diligence.

Guiden er udarbejdet som en del af DI-projektet ”Handelsvirksomhedernes Due Diligence” sammen med UN Global Compact Network Denmark, og er støttet af Erhvervsstyrelsen.

Find guiden her.

Due diligence for bæredygtighed | Virksomhedsguiden

På Virksomhedsguiden kan du blandt andet få en introduktion til, hvordan du kommer i gang med de 6 skridt i due diligence for bæredygtighed.

Besøg Virksomhedsguiden her. 

De 6 skridt for SMV'er

Etisk Handels guide har til formål at hjælpe SMV’er i deres arbejde med due diligence for menneskerettigheder, miljø og klima. I guiden er der både inspiration til, hvor I skal starte, og hvordan I kan styrke jeres nuværende processer.

Guiden er udarbejdet af Etisk Handel Danmark.

Find den her. 

OECD's sektorspecifikke vejledninger

For at fremme overholdelsen af retningslinjerne har OECD udviklet vejledninger, der hjælper virksomheder med at identificere og tackle risici for mennesker, miljø og samfund i forbindelse med forretningsdrift, produkter eller tjenesteydelser inden for bestemte sektorer.

Best Practice - Global Compact

DI arbejder for at fremme Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsførelse. Som medlem kan du få rådgivning, værktøjer og deltage i seminarer.

Se mere

Hvad betyder det nu lige..?

Forvirret over de mange forkortelser? Her finder du en ordbog, som beskriver, hvad forkortelserne betyder.

Gå til ordbogen
Stine Bang Larsen

Stine Bang Larsen

Konsulent

 • Direkte +45 3377 3315
 • Mobil +45 2342 0107
 • E-mail stbl@di.dk

Relateret indhold