Colourbox
20.12.19 Bilbranchen Nyheder

Afgift ved opbygning af chassiskøretøjer

Bilbranchen har i en lang periode haft dialog med først SKAT og siden Motorstyrelsen om hvordan registreringsafgiften skal beregnes for nye chassiskøretøjer, som opbygges med et varelad, varekasse eller lignende. Motorstyrelsen orienterer nu branchen om reglerne.

1. Sammenfatning
Med nyhedsbrevet orienterer Motorstyrelsen om de gældende regler for fastsættelse af den afgiftspligtige værdi for nye chassiskøretøjer, som opbygges med et varelad, varekasse eller lignende. Det fremgår af nyhedsbrevet, at montering af et varelad, varekasse eller lignende på et chassiskøretøj skal forstås som ekstraudstyr i registreringsafgiftslovens forstand. Dette betyder, at der ved afgiftsberigtigelsen af et nyt chassiskøretøj, som ved montering af et lad, varekasse eller lignende ombygges til en vare- eller lastbil, kan ses bort fra de faktiske udgifter til det monterede varelad, varekasse eller lignende. Værdien af et såkaldt standardlad skal dog indgå i den afgiftspligtige værdi. Det er en betingelse, at montering af vareladet, varekassen eller lignende opfylder betingelserne for afgiftsfritagelse af eftermonteret ekstraudstyr.

2. Baggrund og problemstilling
Det fremgik af den tidligere gældende værdiansættelsesbekendtgørelse, at nye chassiskøretøjer blev afgiftsberigtiget med udgangspunkt i salgsprisen for chassiskøretøjet med tillæg af værdien af et standardlad, uanset om den eller det faktisk monterede varekasse/varelad havde en højere værdi end et standardlad. Værdiansættelsesbekendtgørelsen blev ophævet i 2013, og der har siden ikke været regler, som direkte regulerer, hvordan disse chassiskøretøjer med en efterfølgende ombygning skal afgiftsberigtiges.

Bilbranchen i DI har som følge af denne usikkerhed efterspurgt en afklaring af reglerne, hvilket er baggrunden for offentliggørelsen af dette nyhedsbrev.

3. Beskrivelse af gældende regler
I overensstemmelse med den forståelse, som blev anlagt i den dagældende værdiansættelsesbekendtgørelse, er det fortsat Motorstyrelsen opfattelse, at en varekasse, et varelad eller lignende skal betragtes som ekstraudstyr i registreringsafgiftslovens forstand.  Dette betyder, at værdien af den forhandlerleverede- og monterede varekasse, varelad eller lignende ikke skal medregnes til den afgiftspligtige værdi, såfremt:

  1. dette leveres og monteres af forhandleren i forbindelse med køretøjets salg til bruger,
  2. leveringen og monteringen sker efter særskilt aftale mellem forhandleren og brugeren, og
  3. monteringen ikke foretages af fabrikations- eller importørvirksomheden.

Til den afgiftspligtige værdi skal dog medregnes værdien af et standardlad. Begrebet ”standardlad” er ikke fast defineret. Et standardlad er et åbent lad og kan laves i stål, finér, aluminium etc. Det er Motorstyrelsens opfattelse, at begrebet standardlad i forbindelse med afgiftsberigtigelsen af et chassiskøretøj må forstås som det billigst mulige lad, som er udbudt til salg for den pågældende vare- eller lastbilstype, og som medfører, at det konkrete køretøj kan indregistreres som vare- eller lastbil.

Det bemærkes i den forbindelse, at et chassiskøretøj ikke uden montering af et varelad (eller varekasse eller lignende) kan indregistreres som vare- eller lastbil, da køretøjet ellers ikke opfylder de krav, som i medfør af færdsels- og motorlovgivningen gælder hertil. Dette følger også af Den juridiske vejledning 2019-2, afsnit I.A.1.5.1 Regel for fastsættelse af den afgiftspligtige værdi, hvor der bl.a. fremgår følgende:

”Udstyr, som er indrettet specielt til køretøjet, eller som i færdsels- og motorlovgivningen er påbudt som betingelse for køretøjets registrering og lovlige brug, bliver også regnet med i den afgiftspligtige værdi, selv om disse genstande mangler.”

Derfor er det ved afgiftsberigtigelsen et krav, at der til den afgiftspligtige værdi medregnes det udstyr, som er tilstrækkeligt, for at chassiskøretøjet kan indregistreres som en vare- eller lastbil. Et standardlad er netop det udstyr, som er tilstrækkeligt, for at chassiskøretøjet kan indregistreres som en vare- eller lastbil, hvorfor værdien heraf skal medregnes.

Det bemærkes, at det ved køb af et chassiskøretøj er muligt at lade en anden virksomhed end forhandleren forestå opbygningen. Også i sådanne tilfælde skal forhandleren i forbindelse med afgiftsberigtigelsen medregne værdien af et standardlad til den afgiftspligtige værdi. Såfremt opbygningen efter afgiftsberigtigelsen, men før indregistrering, foretages af en anden virksomhed, vil dette ikke have nogen afgiftsmæssige konsekvenser. Dette gælder, uanset om det er forhandleren eller køberen, som lader den anden virksomhed forestå opbygningen.

3.1. Taleksempel
I eksemplet nedenfor illustreres det, hvordan afgiftsgrundlaget skal opgøres ved salg af et nyt chassiskøretøj, hvor forhandleren i forbindelse med salget leverer og monterer et lad, varekasse eller lignende, og hvor betingelserne for afgiftsfritagelse er opfyldt.

Ved afgiftsgrundlaget forstås her det beløb, som køretøjets afgiftspligtige værdi og dermed registreringsafgiften skal beregnes med udgangspunkt i. Der anvendes i eksemplet fiktive værdier:

Salgspris inkl. moms og afgift – chassiskøretøj 150.000 kr.

Værdi af efterfølgende opbygning moms (f.eks. en varekasse) 120.000 kr.

Værdien af et standardlad inkl. moms og afgift 20.000 kr.

Ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget ses bort fra den faktiske værdi af den efterfølgende opbygning på 120.000 kr. (nr. 2). Afgiftsgrundlaget udgøres i stedet af salgsprisen for chassiskøretøjet på 150.000 kr. (nr. 1) tillagt værdien af et standardlad på 20.000 kr. (nr. 3), dvs. i alt 170.000 kr.

Den afgiftspligtige værdi og dermed registreringsafgiften skal således beregnes med udgangspunkt i beløbet på 170.000 kr. inkl. moms og registreringsafgift.

4. Genoptagelse
Motorstyrelsen gør opmærksom på, at der kan være mulighed for genoptagelse, såfremt en afgiftsberigtigelse af et chassiskøretøj er foretaget med udgangspunkt i værdien af chassiskøretøjet tillagt den faktiske værdi af den efterfølgende opbygning. Dette vil i så fald have haft som konsekvens, at der er blevet opkrævet en for høj registreringsafgift.

Genoptagelse vil kunne ske i overensstemmelse med de almindelige regler. I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest tre år efter angivelsesfristens udløb. Anmodning om genoptagelse kan fremsættes af den person eller virksomhed, som har foretaget afgiftsberigtigelsen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk