02.04.19 Bilbranchen Nyheder

Brugte dele kan sælges efter reglerne om brugtmoms

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om praksisændring for den momsmæssige behandling af brugte dele. Det betyder, at levering af brugte dele i visse tilfælde kan være omfattet af brugtmomsordningen.

I en sag mellem en autogenbrugsvirksomhed og Skatteministeriet var der uenighed om, hvorvidt brugte dele fra udrangerede motorkøretøjer, som en autogenbrugsvirksomhed har erhvervet fra en privatperson, og som er bestemt til at sælges som reservedele, udgør »brugte genstande« og dermed kunne videresælges efter reglerne om moms på brugte varer.

På baggrund af en afgørelse fra EU-domstolen i sagen ændres definitionen nu af begrebet "brugte varer" i momslovens § 69, stk. 3, og dermed betingelserne for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer mv. i momsloven.

Dele, som er udtaget af brugte varer, kan herefter anses som "brugte varer" forudsat, at delen, der er udtaget, bevarer sin oprindelige funktionalitet, og således kan genanvendes til samme formål som hidtil, eventuelt efter reparation.

Det betyder, at salg af sådanne dele kan være omfattet af brugtmomsordningen. Skatteministeriet har på baggrund af EU-domstolens afgørelse taget bekræftende til genmæle i hovedsagen for og har herved anerkendt, at autogenbrugsvirksomheden kan anvende brugtmomsordningen i momsloven ved videresalg af brugte reservedele fra køretøjer købt af private.

På baggrund af EU-domstolens dom omfatter begrebet "brugte varer" i momslovens § 69, stk. 3, 1. pkt.s forstand tillige genstande, som er udtaget fra udrangerede motorkøretøjer. Leveringer af sådanne dele, der foretages af momspligtige videreforhandlere, kan herefter være omfattet af brugtmomsreglerne.

Kvalificeringen som en »brugt genstand« kræver efter EU-domstolens opfattelse alene, at den brugte genstand har bevaret den funktionalitet, som den havde som ny, og at den derved kan genanvendes som sådan eller efter reparation. Dette er tilfældet med autoreservedele fra et udrangeret motorkøretøj, der – selvom de er adskilt fra dette køretøj – bevarer den funktionalitet, som de havde som nye, og således kan genanvendes til samme formål. Herved er kravet om, at der skal være identitet mellem det købte (en bil) og det solgte (reservedele) ophævet. Det er en forudsætning, at købet er foretaget fra en ikke-afgftspligtig person (privat), som ikke har opkrævet moms af leveringen.

For god orden skyld bemærkes, at den hermed udmeldte praksis ikke gælder i forhold til skadede køretøjer erhvervet fra forsikringsselskaber, idet der pt. verserer en sag herom ved Højesteret.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold