28.01.20 Bilbranchen Nyheder

Ændret forslag til skærpede miljøzoner

Miljøminister Lea Wermelin har stillet som ændringsforslag, at de skærpede miljøzoneregler, som blev vedtaget i foråret sidste år, lempes, så også Euro 5-lastbiler og -busser i første omgang undtages fra miljøzonekravene.

De eksisterende miljøzoner blev senest skærpet med et lovforslag i foråret 2019, der blev gennemført ved lov nr. 590 af 13. maj 2019. Med loven blev kravene til lastbiler og busser strammet i to trin henholdsvis den 1. juli 2020 og 1. juli 2022.

Endvidere omfattedes varebiler af kravene i tre trin henholdsvis den 1. juli 2020, den 1. juli 2022 og den 1. juli 2025. Det nuværende krav om miljøzonemærke på alle de omfattede køretøjer blev desuden med loven afskaffet med henblik på at stramme håndhævelsen i miljøzonerne. Det skulle gøres ved at indføre automatiseret kontrol baseret på digital aflæsning af nummerplader.

I et nyt ændringsforslag fremsat af miljøminister Lea Wermelin i sidste uge, fremgår det imidlertid, at den i forhold til Euronormerne skæve fastsatte registreringsdato for ældre lastbiler (1. oktober 2009) krydres med en undtagelse af Euro 5- og EEV-lastbiler og -busser. Det betyder helt konkret, at de tunge Euro 5-køretøjer som er indregistreret før 1. oktober 2009, men som er typegodkendt efter Euronorm 5-kravene (og altså dermed har monteret et partikelfilter), frit kan køre i miljøzonerne frem til 1. juli 2022.

Udenlandske køretøjer

Udenlandske køretøjer skal leve op til de samme krav som danske køretøjer. Dog fremgår det af ændringsforslaget endvidere, at miljøministeren får hjemmel til at fastsætte regler om, at udenlandske køretøjer, der ikke opfylder de fastsatte indregistreringsdatoer i § 15 b, stk. 1-2, skal registrere sig i en database under Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med kørsel i de danske miljøzoner. I den forbindelse vil de udenlandske køretøjer skulle registrere relevant dokumentation for et fabriks- eller eftermonteret partikelfilter, på baggrund af regler fastsat i den tekniske miljøzonebekendtgørelse.

Den trinvise indfasning af de skærpede miljøzonekrav

Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer falder i tre trin:

Fra 1. juli 2020:
Busser og lastbiler skal være indregistreret første gang den 1. oktober 2009 eller være nyere. Undtaget herfra er dog Euro 5- og EEV-køretøjer.

Varebiler skal være indregistreret første gang den 1. januar 2007 eller være nyere.

Fra 1. juli 2022:
Busser og lastbiler skal være indregistreret første gang den 1. januar 2014 eller være nyere

Varebiler skal være indregistreret første gang den 1. januar 2012 eller være nyere.

Fra 1. juli 2025:
Varebiler skal være indregistreret første gang den 1. september 2016 eller være nyere.

Køretøjer, der ikke lever op til datokravene, kan på linje med de gældende regler få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter. Varebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift.

Således vil de nye regler medføre, at alle dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler lever op til, hvad der svarer til Euro 6 eller har et enten fabriks- eller eftermonteret partikelfilter i miljøzonen, når de nye regler er fuldt implementeret.

Udenlandske køretøjers registrering

Stramningen af miljøzonereglerne for udenlandske køretøjers registrering i en separat database under Miljø- og Fødevareministeriet om hvorvidt køretøjet har monteret partikelfilter falder i tre trin:

1. juli 2020:
Lastbiler, busser og varebiler indregistreret før den 1. januar 2007 skal lade sig registrere ved ministeriet.

1. juli 2022:
Lastbiler, busser og varebiler indregistreret før den 1. januar 2012 skal lade sig registrere ved ministeriet.

1. juli 2025:
Lastbiler, busser og varebiler indregistreret før den 1. september 2016 skal lade sig registrere ved ministeriet.

Automatiseret kontrol via digital nummerpladegenkendelse

Ud over at undtage Euro 5- lastbiler og -busser fra miljøzonekravene pr. 1. juli 2020, indgår der også i lovforslaget en forventet konkretisering af den digitale kontrol af køretøjerne.

Kravet om miljøzonemærket har hidtil givet en synlig indikation af, om det enkelte køretøj overholder reglerne. Denne mærkningsordning bortfalder imidlertid den 1. juli 2020 og vil blive erstattet af et digitalt system, som er koblet sammen med det Digitale Motorregister – DMR. Hele det digitale system inklusiv ANPR-kameraer ved miljøzonernes indfaldsveje vil ifølge forslaget høre under driften af Sund & Bælt Holding A/S.

Af DMR fremgår første registreringsdato for alle køretøjer registreret i Danmark, og det er endvidere registreret, hvilke køretøjer der har partikelfilter. For lastbiler og busser skal der være tale om et effektivt partikelfilter – dvs. et lukket partikelfilter - for at opnå registrering med eftermonteret partikelfilter i DMR, mens der for varebiler kræves et partikelfilter efter de gældende regler om afgiftsfritagelse.

Det er således i dag muligt for alle de omfattede danske køretøjer ved opslag i DMR at kontrollere, om et køretøj opfylder de foreslåede krav i en miljøzone både i forhold til registreringsdato og tilstedeværelse af partikelfilter. Oplysningerne om første registreringsdato og partikelfilter er tilgængelige for alle.

Ved overtrædelse af de foreslåede krav, vil det blive straffet med bøde. Ved overtrædelse af de foreslåede krav for lastbiler og busser foreslås bødestørrelsen at ligge på 12.500 kr. pr. forseelse. For varebiler foreslås bødestørrelsen at ligge på 1.500 kr. pr. forseelse, imens manglende registrering af udenlandske køretøjer i ministeriets database foreslås at ligge på 750 kr. pr. forseelse.

Du kan læse mere om det nye lovforslag som er i høring frem til 13. februar 2020 på linket nedenfor.

Høring over udkast til lovforslag om digital håndhævelse af miljøzoner. 

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk