15.04.20 Bilbranchen Nyheder

Sikkerhedsstillelse for registreringsafgift skyder gråspurve med kanoner

Bilbranchen har siden efteråret 2019 arbejdet hårdt for en justering af Motorstyrelsens trappemodel for sikkerhedsstillelse. Ud over bistand til at klage over sikkerhedens størrelse til Skatteankestyrelsen har Bilbranchen sendt flere henvendelser til Skatteministeren, ligesom politisk benarbejde har udløst en række spørgsmål til ministeren stillet gennem Folketingets Skatteudvalg.

Trappemodellen blev som bekendt født i bemærkningerne til L4 fra 2017, som udmøntede den daværende regerings aftale med bl.a. Dansk Folkeparti om ændring af registreringsafgiftsloven. Bilbranchen har derfor i starten af januar 2020 haft lejlighed til at drøfte udformningen af trappemodellen med Dennis Flydtkjær (DF), som har foranlediget Dennis Flydtkjær til at stille en række spørgsmål til ministeren om sikkerhedsstillelsen gennem Folketingets Skatteudvalg. Det sidste og mest interessante af disse spørgsmål er blevet besvaret af Skatteministeren kort før påske og bekræfter Bilbranchens formodning om en ubalance mellem sikkerhedens størrelse og statens risiko. Branchen stiller nu samlet set sikkerhed for ca. 1,7 mia. kr., mens statens aktuelle tab over en treårig periode udgør 33 mio. kr.

I spørgsmålet fra Dennis Flydtkjær lå også en anmodning om at få oplyst, hvordan statens tab fordeler sig på henholdsvis import, eksport og registrering af nye biler. Det har imidlertid ikke været muligt at få svar på dette. Bilbranchen havde ellers set frem til også at få klarlagt, hvilke typer afgiftsekspeditioner, der fylder mest på statens tabskonto.

Skatteministeren skriver i sit svar på det seneste spørgsmål, at det for trappemodellen er væsentligt, at sikkerhedsstillelsen står i rimeligt forhold til virksomhedernes løbende afgiftstilsvar, uanset i hvor mange tilfælde, sikkerheden historisk set er blevet bragt i anvendelse.

Der er dog efter Bilbranchens opfattelse ikke rimelighed i, at branchen samlet set stiller en sikkerhed, der i så høj grad overstiger det tab, staten har lidt og dermed den risiko staten løber. Ministerens svar viser, at trappemodellen hverken er proportional eller rimelig og Bilbranchen vil bruge de nye oplysninger fra ministeren i det fortsatte arbejde for at få trappemodellen justeret, så den afspejler statens reelle risiko. Når det også haves in mente, at selvbetjeningen på eksportområdet pr. 1. juli 2020 lukker og at der i løbet af 2020 indføres et semiautomatisk værdifastsættelsessystem, er der samlet set derfor rigtig god grund til at justere trappemodellen.

Karoline H. Thomsen

Karoline H. Thomsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3567
  • Mobil +45 2949 4413
  • E-mail kart@di.dk

Relateret indhold