Fotokredit: Colourbox
25.05.20 Bilbranchen Nyheder

Uklarheder i nye typegodkendelsesregler

Branchen skal snart vænne sig til en ny proces, når eksempelvis nye køretøjer bliver opbygget og på ny skal have en typegodkendelse. Men selvom transportministeren har lyttet til erhvervets ønsker om en overgangsordning, ser Bilbranchen fortsat en række uklarheder i forhold til både økonomiske og praktiske konsekvenser ved den nye proces.

Den 1. september 2020 vil en EU-forordning fra 2018 om nye typegodkendelsesregler træde i kraft i Danmark. Der er lagt op til en overgangsordning frem til 31. december 2021, der betyder, at det fra 1. september i år vil være en mulighed for sælgere af køretøjer, som skal have en ny typegodkendelse, at gøre brug af den nye proces for ansøgning om godkendelsen. Fra 1. januar 2022 bortfalder overgangsordningen og den nye proces erstatter de nugældende regler.

Selvom der er godt halvandet år til den nye godkendelsesproces træder i kraft efter overgangsordningen, ser Bilbranchen på nuværende tidspunkt en række uhensigtsmæssigheder og uklarheder i den form, de nye regler er planlagt at blive implementeret. Derfor har Bilbranchen gjort Færdselsstyrelsen opmærksom på en række problematiske ændringer, som vil have stor betydning for Bilbranchens medlemmer.

Nye køretøjer vil alt andet lige blive dyrest at få typegodkendt
For det første fremgår det i lovforslaget, som skal sætte rammen for de nye regler, at der i den nye proces vil være to forskellige prøvningsinstanser, der kan behandle køretøjet forud for Færdselsstyrelsens sagsbehandling; henholdsvis en teknisk tjeneste og et såkaldt tredjepartsorgan. Lovforslaget lægger således op til, at førstnævnte vil kunne håndtere både nye og ibrugtagne køretøjer, hvorimod sidstnævnte kun vil kunne håndtere ibrugtagne køretøjer, der skal have ny typegodkendelse.

Denne forskel mellem prøvningsinstanserne vil medføre, at nye køretøjer alt andet lige vil være dyrere at få typegodkendt end ibrugtagne køretøjer, idet nye køretøjer kun vil kunne godkendes via en teknisk tjeneste. Dermed fordyres godkendelsesprocessen for nye køretøjer, da tekniske tjenester skal akkrediteres af DANAK – hvilket ifølge flere organisationer kan koste op imod en million kroner. Tredjepartsorganer skal derimod udelukkende udpeges af Færdselsstyrelsen uden at skulle akkrediteres.

Bilbranchen finder det særdeles uhensigtsmæssigt, hvis tredjepartsorganer ikke også får mulighed for at behandle nye køretøjer – særligt når EU-forordningen rent faktisk giver mulighed for det.

To ens opbygninger med to forskellige typer ansøgninger
Endvidere finder Bilbranchen, at ordningen med de to typer prøvningsinstanser, som ikke kan behandle de samme typer køretøjer, afstedkommer en uhensigtsmæssig indretning af den nye typegodkendelsesproces.

Som eksempel, hvis en sælger får opbygget et nyt køretøj, som allerede har en EU-typegodkendelse fra producenten. Denne typegodkendelse vil bortfalde, når køretøjet bliver konstruktivt ændret. Og da køretøjet er nyt, skal det godkendes ved en teknisk tjeneste. Hvis samme sælger får opbygget et ibrugtaget køretøj med samme konstruktive ændring, vil sælgeren selv kunne vælge mellem et tredjepartsorgan eller en teknisk tjeneste. Dette på trods af, at der kan være tale om godkendelse af helt samme konstruktive ændringer.

Uklart hvor store meromkostninger den nye proces vil afstedkomme
Afslutningsvist mener Bilbranchen, at det stadig er meget uklart, hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved den nye typegodkendelsesproces. I et udkast til en bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer står, at Færdselsstyrelsen vil fakturere en timepris på 741 kr., for behandling af en ansøgning om typegodkendelse.

Det fremgår imidlertid ikke af bekendtgørelsesudkastet, at der eksempelvis vil være et loft for antallet af timer for sagsbehandlingen, og ligeledes fremgår det ikke af hverken lovforslag eller bekendtgørelsesudkast, hvor meget transport- og boligministeriet anslår, at selve prøvningsinstansernes behandling af køretøjerne vil koste erhvervet. Det er meget utilfredsstillende for lastbilbranchen ikke at vide, hvilke omkostninger de kigger ind i fremadrettet, lige som det er uhensigtsmæssigt, hvis nye køretøjsejere bliver pålagt væsentligt større økonomiske omkostninger end situationen i dag.

Bilbranchen deltager på vegne af hele DI i Færdselsstyrelsens følgegruppe for de nye typegodkendelsesregler. Her vil Bilbranchen fortsætte med at arbejde for, at overgangen til den nye typegodkendelsesproces bliver så overkommelig som mulig både praktisk og økonomisk for Bilbranchens medlemmer samt medlemmers kunder og leverandører.

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Kenneth L. Hjorth-Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3302
  • Mobil +45 4141 7791
  • E-mail klhh@di.dk

Relateret indhold