GettyImages
24.09.19 Bilbranchen Nyheder

Den 1. oktober 2019 træder en ny bekendtgørelse for autoværksteder i kraft

Med den nye bekendtgørelse åbnes op for, at der kan ske dispensering fra afstandskravet i § 7 ved etablering af sprøjtekabiner til autolakering, som alene benyttes til pletvise små skader.

Miljøstyrelsen har opdateret autoværkstedsbekendtgørelsen med to punkter:

A) Det er nu muligt af få dispensation fra afstandskravet i bekendtgørelsens § 7 ved etablering af sprøjtekabiner til autolakering, som alene benyttes til pletvise små skader. Med ”pletvise små skader” menes her skader, hvor arealet og aktiviteten ved den samlede lakering udgør op til 1/16 m2 pr. time. Dette svarer til 25 cm. x 25 cm. pr. time.

Disse anlæg opfattes i denne sammenhæng som en mindre intensiv aktivitet, og der kan ved ansøgning til kommunen opnås dispensation fra kravet om en afstand på 100 m. til et forureningsfølsomt områdes ydre skel. Miljøstyrelsen definerer et forureningsfølsomt område som: "Et område, som faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål. Vejarealer, parkeringsarealer og tilsvarende arealanvendelse samt delområder i en lokalplan, der specifikt er udlagt til ikke støjfølsom arealanvendelse, betragtes ikke som forureningsfølsomme."

Dette gælder for placering af disse anlæg på allerede etablerede og anmeldte autoværksteder, samt i forbindelse med anmeldelse af nye autoværksteder.

Anlæggets placering skal godkendes af kommunalbestyrelsen og overholde kravene oplistet i bekendtgørelsen § 10, stk. 6, som beskriver krav til disse sprøjtekabiner, hvor der kun lakeres pletvise små skader. 

Kravene er, at:

  1. der alene anvendes produkter med opløsningsmidler (blandingsfortyndere m.v.) med en B-værdi lig med eller over 0,15 mg/m3. Det lakerede areal må højest udgøre op til 1/16 m2/time,
  2. sprøjtekabinen indrettes og ventileres således, at emissionskoncentrationen gennem porte, ved åbning efter afsluttet reparation og fortløbende i ventilationsafkast ikke overstiger 0,001 mg/m3 for partikler og 0,15 mg/m3 for opløsningsmidler (blandingsfortyndere),
  3. udsugningsluften gennem ventilationsafkast skal etableres med rensning for partikler, der fjerner mindst 99,97 % af partiklerne i luften. Der skal etableres differenstrykmåling eller tilsvarende overvågning for kontrol af filteret,
  4. der føres ved driftsjournal dokumentation for forbrug af opløsningsmidler/blandingsfortyndere (ugentligt og årligt), tidspunkt for udført lakering af hver enkelt køretøj, drift og vedligehold (herunder af filtre, måleudstyr, sprøjtekabinens vedligehold m.m.), samt kontinuert registrering af opløsningsmiddelsensorens visning, og kontinuert overvågning af partikelfiltre. Filtre skal vedligeholdes og fornys, så de i stk. 6, nr. 3, fastsatte krav altid er overholdt og i øvrigt som anvist af leverandøren, og
  5. der i ventilationsafkastet etableres en sensor til kontinuert måling af opløsningsmidler (blandingsfortyndere m.v.). Sensoren skal give alarm ved gennembrud af opløsningsmidler i filteret (kulfilter eller tilsvarende), jf. kravet i punkt 2. Sensoren til registrering af opløsningsmidler/blandingsfortyndere skal placeres således, at målingen er repræsentativ for emissionen fra ventilationsafkastet. Leverandørens anvisninger for sensoren skal følges.

B) Endvidere indeholder den nye bekendtgørelse definition af ”egnet olieudskiller”. Dette er angivet som ”en udskiller, der sikrer en rensemetode, der kan reducere olieindholdet i spildevandet.” Om man så teknisk set bliver klogere af den definition, er uvist.

Det anbefales i øvrigt at være i dialog med den lokale kommunes miljøenhed ved etablering eller ombygning af disse anlæg for, at begge parter har en ensartet opfattelse af anlægget, og derved fremme en smidig sagsbehandling.

Der er ved denne opdatering ikke indføjet regler om mobile lakeringsanlæg. Miljøstyrelsen overvejer en løsning på de miljømæssige rammer for denne forretningsudvikling.

Vil du vide mere?

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.

Læs bekendtgørelsen
Skrevet af:

Morten Løber

Morten Løber

Morten Løber

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk