Om DSV

Her kan du bliver klogere på, hvem vi er, og hvad vi arbejder for.

Verdens bedste sundhedssystem og velfærdssamfund

Dansk Sundhed og Velfærd samler private virksomheder indenfor sundhed og velfærd i en branchesektion under DI Service. Som en del af DI, Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, arbejder vi for, at Danmark skal være verdens bedste land at leve i og drive virksomhed i. Dansk Sundhed og Velfærd arbejder konkret for at skabe de bedste rammer for at drive virksomhed indenfor sundhed og velfærd i Danmark.

Vi baner vejen for verdens bedste sundhedssystem og velfærdssamfund ved at øge bevidstheden om værdien ved at inddrage private, så de kan gøre en væsentlig forskel for børn, unge og voksne i Danmark – uanset hvem de er.

Mærkesager

Styrke og udvide det frie valg, så alle har et valg

Herunder har vi fokus på, at

 • Sammenlignelig information om frit valg tilbydes alle, der har brug for det
 • Det frie valg udvides, så det omfatter alle sundheds- og velfærdsområder
 • Pengene følger borgeren med en ensartet afregningspris, der er gennemsigtig, så leverandører behandles ens (uanset ejerform)
 • Der gøres op med kasket-forvirring, så kommunerne ikke er bestiller, leverandør OG tilsyn – i stedet indføres ét statsligt tilsyn på ældre- og socialområdet
Sikre ensartet kvalitetskrav, som bygger på faglige resultater og tilfredshed

Herunder har vi fokus på, at

 • Der etableres få centrale kvalitetsindikatorer på tværs af leverandører og områder, som kan sikre gennemsigtighed mellem pris og kvalitet
 • Lederne og medarbejderne måles på deres faglighed og mødes med tillid
 • Understøtte den fortsatte kompetenceudvikling
 • Dele viden om, hvordan personaleomsætning og sygefravær nedbringes og arbejdsmiljø styrkes
Understøtte og inspirere til nytænkning i den offentlige og private sektor

Herunder har vi fokus på, at

 • Afsøge mulighederne for at opsamle og bruge relevant data til at styrke viden om, hvad der virker, og dermed kvaliteten i velfærdstilbuddene
 • Øge inddragelsen af private leverandører ved at sikre ligestilling mellem leverandører
 • Styrke det offentlig-private samarbejde ved at understøtte nye typer af partnerskaber (fx finansiering til bygninger)
 • Udvide brugen af og kendskabet til velfærdsteknologi, der kan være effektiv og sikre ens kvalitet

Områder

 1. Børn

  Driver du privat vuggestue eller børnehave, kan du her læse, hvad vi er særligt optaget af, når det kommer til børneområdet.

  Aftale om minimumsnormering

  Aftale om minimumsnormeringer blev indgået den 5. december 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistiske Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen består af 10 initiativer, der implementeres frem til 2025, herunder blandt andet lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024, udvidet dagtilbudsportal med øget gennemsigtighed på institutionsniveau og fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger. Regeringen har besluttet at videreføre en række elementer fra aftalen - og der er også enkelte initiativer, som ikke videreføres. Der arbejdes eksempelvis ikke videre med at fjerne muligheden for at trække overskud ud af privatinstitutioner og at nedsætte loftet for antal børn i private pasningsordninger. Der arbejdes herudover ikke videre med initiativet om at stille krav til løn- og arbejdsvilkår i privatinstitutioner.

  Børne- og Undervisningsministeren fremsatte den 14. november 2023 et lovforslag, der ophæver kravet om minimumsnormeringer i private dagtilbud i 2024. Ophævelsen begrundes med, at der er udfordringer med implementeringen af lovkravet for private dagtilbud, da data om kommunernes normering som et årligt gennemsnit først er tilgængelig i 2025. Dansk Sundhed og Velfærd har i den forbindelse afgivet høringssvar, som kan læses her.

  Dansk Sundhed og Velfærd arbejder for de private dagtilbud

  Dansk Sundhed og Velfærd har arbejdet for, at den del af aftalen, som vedrører muligheden for at drive private institutioner IKKE gennemføres som lovgivning, da det vil få konsekvenser for en lang række private børnehaver og vuggestuer. Det er dagtilbud, der eksempelvis tilbyder en særlig pædagogik, fleksibilitet eller geografisk placering, som nogle forældre efterspørger, men som kommunerne ikke kan eller vil imødekomme.

 2. Social og handicap

  Driver du botilbud, opholdssted, herberg, krisecenter eller lignende, kan du læse mere om, hvad vi især arbejder for på det specialiserede socialområde.

  Samarbejd for borgernes skyld

  At etablere flere botilbud er umiddelbart en oplagt løsning, når der er mangel på kapacitet. Dansk Industri mener dog ikke, at det bør ske ved at hjemtage botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde.

  At de kommunale udgifter til socialområdet er voksende, bør ikke have den konsekvens, at kommunerne hjemtager opgaven. Tværtimod bør kommunerne arbejde mod at sikre fair konkurrence og lige vilkår mellem offentlige og private aktører, da det vil sikre de bedste og billigste tilbud.

  Dansk Industri opfordrer KL og kommunerne til at gå i tæt dialog med de private aktører på socialområdet med et mål om, at sikre de bedste tilbud til borgerne til den bedst mulige pris.

   

  Jakob Scharff, Branchedirektør
  Det minder os om den diskussion, der før har været på området, der handlede om, hvorvidt private må tilbyde offentlige velfærdsløsninger. Virkeligheden er dog, at der er brug for både private og offentlige aktører, hvis vi skal have mest mulig kvalitet for pengene. De private tilbud er højt specialiserede, anerkendte og fagligt kompetente, ellers ville de ganske enkelt lukke. Jakob Scharff, Branchedirektør
 3. Ældre

  Driver du et plejecenter eller tilbyder du privat hjemmepleje, kan du her læse om, hvad vi arbejder særligt for på ældreområdet.

  Et rådgivende panel og tre ekspertgrupper

  I sin nytårstale 2021/2022 annoncerede statsministeren en kommende ældrelov med fokus på værdighed, valgfrihed, og om mindre bureaukrati. På den baggrund nedsatte regeringen i foråret 2022 et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der fik til opgave at rådgive den tidligere regering i arbejdet med en ny ældrelov. Resultatet af dette arbejde blev præsenteret i sommeren 2022.

  Dansk Industri er enig i behovet for reformer af ældreområdet med fokus på værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Der er brug for at få luget ud i unødige dokumentationskrav og bureaukrati, der koster tid og ressourcer hos medarbejderne, hvis vi skal løse de omfattende rekrutteringsudfordringer og imødekomme den demografiske udvikling. Samtidig er det afgørende, at en øget frihed til kommuner og medarbejdere ikke bliver på bekostning af hverken kvaliteten eller borgernes ret til selvbestemmelse og en pleje og omsorg, der matcher deres individuelle behov og ønsker.

  Dansk Industri deltog i arbejdet i henholdsvis rådgivende panel og ekspertgruppe, men er dog kritisk over en processen og inddragelsen, med bl.a. ekstrem kort høring af et klausuleret rapportudkast uden mulighed for at inddrage viden og ekspertise fra plejevirksomhederne på området.

  Læs vores afsluttende bemærkninger på baggrund af deltagelsen i det rådgivende panel samt ekspertgruppen for valgfrihed og selvbestemmelse vedr. udviklingen af en ny, kort og præcis ældrelov her.

  Ny Ældrelov og frisættelse

  Den nye SVM-regering har tilkendegivet en ambition om at gennemføre en omfattende frisættelse, som begynder med ældreområdet. Det betyder, at ældreplejen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Dette arbejde bidrager Dansk Industri ligeledes til.

  Læs DI's forslag til en ny ældrelov, der sætter borgeren i centrum her.

 4. Forebyggelse og sundhed

  Leverer du privat sundhed, som eksempelvis neurorehabilitering eller fertilitetsbehandling, kan du her læse mere om, hvad vi er optaget af på sundhedsområdet.

  Et sundere Danmark, i en sundere verden

  Danmark er en af Europas førende life science nationer, og det danske sundhedsvæsen er blandt verdens bedste. Alligevel har vi ikke i tilstrækkelig grad formået at forene de stærke offentlige-private kræfter, når det gælder forebyggelse og behandling af kroniske lidelser. Derfor har DI offentliggjort sit bud på en langsigtet plan for fremtidens sundhedsvæsen. Læs mere her.